مقاله بررسي چگونگي تظاهر E-cadherin در کارسينوم مهاجم داکتال پستان همراه با متاستاز غدد لنفاوي زير بغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي چگونگي تظاهر E-cadherin در کارسينوم مهاجم داکتال پستان همراه با متاستاز غدد لنفاوي زير بغل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله E-cadherin
مقاله سرطان مهاجم داکتال پستان
مقاله ايمونوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي زاده ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: نقشوار فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: عماديان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: خبازي محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کارسينوم پستان شايع ترين تومور بدخيم منجر به مرگ در زنان مي باشد. ريسک متاستاز که مهمترين عامل مرگ و مير و از کار افتادگي اين بيماران است، با فاکتورهايي چون تعداد غدد لنفاوي درگير، اندازه تومور، درجه ميکروسکوپي و سن بيماران مرتبط مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين چگونگي تظاهر E-cadherin در کارسينوم مهاجم داکتال پستان همراه با متاستاز غدد لنفاوي زير بغل مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي لام ها، پرونده ها و بلوک هاي ۱۰۰ نمونه کارسينوم مهاجم داکتال پستان که در طي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ در بيمارستان هاي امام و شفاي ساري راديکال ماستکتومي شده بودند از بايگاني استخراج شد. لام ها مورد بازبيني و درجه بندي مجدد قرار گرفت. اطلاعات مربوط به سن بيمار، اندازه تومور و تعداد غدد لنفاوي درگير زير بغل از پرونده استخراج گرديد. بلوک هاي پارافيني مربوطه به منظور تظاهر نرمال يا غير نرمال بودن E-cadherin به روش ايمونوهيستو شيمي، برش و بعد از تهيه لام رنگ آميزي گرديد. اطلاعات در چک ليست هاي مربوطه ثبت و با نرم افزار آماري SPSS مورد آناليز توصيفي و با تست هاي Chi-square و Fisher’s exact مورد آناليز تحليلي قرار گرفت.
يافته ها: فراواني تظاهر غير نرمال مارکر در نمونه ها ۳۹ درصد بوده است. رابطه معني داري از نظر آماري بين تظاهر غير نرمال با متاستاز غدد لنفاوي زير بغل و اندازه تومور وجود نداشت (P>0.05) ولي با درجه هيستولوژيک تومور و سن بيماران رابطه معني دار (P<0.05) بوده است به طوري که در درجات هستولوژيک بالاتر و سن پايين تر از ۳۵ سال تظاهر غير نرمال بيشتر بوده است.
استنتاج: عدم ارتباط بين تظاهر E-cadherin با متاستاز غدد لنفاوي در کارسينوم مهاجم داکتال پستان، لزوم بررسي عوامل ديگري مانند ساير مارکرهاي چسبندگي مثل dysadherin و يا فاکتورهاي باليني – پاتولوژيک دخيل در تهاجم اين تومور را مي رساند.