مقاله بررسي چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز بهداشتي، درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز بهداشتي، درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان باردار
مقاله مراکز بهداشت مادر و کودک
مقاله مراقبت پيش از تولد
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: جفرودي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: شكني ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مـراقبتهاي دوران بارداري ابـزاري مهـم بـراي تعييـن و کـاهش خطـراتي نظير تـولد نـوزادان کم وزن و مرده و يـا مرگ کودک در طـول سـال اول زنـدگي است. هدف اصلي از ارايه اين مراقبت ها، تولد نوزادي سالم بدون به خطر انداختن سلامت مادر ميباشد. در اين بين برخي عوامل مانع از دريـافت صحيح و به موقع مـراقبت هاي دوران بارداري شده و موجب بروز عوارض مربوط به مادر و نوزاد مي گردند. شناخت اين عوامل جهت شناسايي گروههاي در معرض خطر و نيز مناطق نيازمند مداخله، ضروري است.
هدف: هدف اين پژوهش تعيين چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز بهداشتي درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در سال ۱۳۸۷ مي باشد.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي است که در آن ۳۵۴ مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت به صورت چند مرحله اي نمونه گيري شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي ۳ بخشي بود. جهت تعيين کفايت يا چگونگي دريافت مراقبت دوران بارداري از ابزار Kotel Chuck استفاده گرديد. داده ها با استفاده از SPSS نسخه ۱۵ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد ۵۳٫۴ درصد زنان، مراقبتهاي دوران بارداري را به صورت ناکافي دريافت کرده بودند. بيـن کفايت دريافت مراقبت و وضعيت اشتغال (p=0.026)، ميزان تحصيلات همسران (p=0.042) و ميزان درآمد (p=0.005) رابطه معني دار آماري مشاهده شد. بيشترين عامل موثر بر دريافت مراقبت ها از ديدگاه مادران، اطلاع از نحوه و تعداد درست مراجعات (۸۵٫۳%)بيان گرديد.
نتيجه گيري: با وجود ارايه مراقبتهاي بارداري در مراکز بهداشت، حدود نيمي از زنان به طور کامل از اين مراقبتها استفاده نمي کنند. از جمله موانع دريافت، عدم اطلاع از نحوه و تعداد درست مراجعات، رعايت حريم خصوصي زنان هنگام ارايه مراقبت و نحوه برخورد فرد مراقبت دهنده در مراکز بهداشت بود. بعضي از خصوصيات فردي و خانوادگي زنان نيز از موانع دريافت مراقبتها بود که به نظر مي رسد توجه ارايه دهندگان به اين ويژگيها در جهت بهبود ميزان دريافت مراقبت زنان باردار مهم باشد.