مقاله بررسي چگونگي ويژگي هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي چگونگي ويژگي هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني دانشجويان
مقاله ويژگي هاي کار آفريني
مقاله روحيه کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهسپار طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي چگونگي ويژگي هاي کار افريني دانشحويان دانشگاه آزاد اسلامي داراب انجام شد. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و همبستگي بوده است .به همين منظور نمونه آماري ۴۱۰ نفري از بين کليه دانشجويان با روش نمونه گيري طبقه بندي شده ازگروه هاي آموزشي علوم پايه، علوم انساني، فني و مهندسي و کشاورزي و علوم پزشکي انتخاب شد ابزار تحقيق پرسشنامه ۳۰ سوالي محقق ساخته در مقياس ليکرت بود که با توجه به ويژگي هاي نياز به موفقيت، مرکز کنترل دروني، خلاقيت، تمايل به مخاطره پذيري و نياز به استقلال تهيه شد. روايي، پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران وتحليل گويه ها و پايايي آن با روش باز آزمايي و نيز آلفاي کرنباخ تعيين گرديد و داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه اي، آزمون رتبه اي فريدمن، تحليل واريانس يک طرفه، آزمون t براي گروه هاي مستقل و ضريب همبستگي پبرسون تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين روحيه کارآفريني به طور کلي و نيز همه مولفه ها به جز مولفه مخاطره پذيري بالاتر از حد متوسط است. نتايج تحقيق همچنين مشخص کرد که بين ميانگين گروه هاي آموزشي در همه مولفه ها به جز خلاقيت تفاوت وجود دارد و ميانگين هاي دانشحويان زن و مرد اگر چه در روحيه کارآفريني، نياز به موفقيت و نياز به استقلال تفاوت نشان داد، اما در مولفه هاي مرکز کنترل دروني، خلاقيت و تمايل به مخاطره پذيري تفاوت معني دار نداشتند. علاوه بر اين، بين پيشرفت تحصيلي و روحيه کارآفريني و مولفه هاي آن به جز خلاقيت همبستگي مثبت به دست آمد ولي بين ميانگين دانشجويان مقطع کارشناسي و کارداني به جز در مولفه هاي نياز به استقلال، تمايل به مخاطره پذيري و نياز به موفقيت در ساير مولفه ها تفاوتي مشاهده نشد.