مقاله بررسي ژنتيکي صفات ظاهري بدن، توليد و توليد مثل در يک جامعه گاو هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنتيکي صفات ظاهري بدن، توليد و توليد مثل در يک جامعه گاو هلشتاين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شير
مقاله توليد مثل
مقاله صفات ظاهري بدن
مقاله گاو هلشتاين ايران
مقاله روند ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان رستم
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي اسفندآبادي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در واحدهاي پرورش گاو شيري هدف اصلي افزايش توليد است. انتخاب دام ها فقط بر اساس مقدار توليد شير، سبب بروز عوارض جنبي (نظير حساسيت به بيماري ها) شده است. بنابراين ضروري است تا در شاخص هاي انتخاب صفاتي نظير ماندگاري و صفات ظاهري بدن نيز گنجانده شود. در اين تحقيق براي برآورد پارامترهاي ژنتيکي، ارزيابي و تعيين روند تغييرات ژنتيکي و فنوتيپي در دو واحد دامپروري از اطلاعات زايش اول صفات توليد، توليد مثل و صفات ظاهري بدن گاوهاي هلشتاين مربوط به سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور استفاده شد. ميانگين توليد شير و چربي ۳۰۵ روز و دو بار دوشش به ترتيب (±۱۶) ۷۰۱۹ و (±۰٫۶) ۲۱۲٫۱ کيلوگرم و ميانگين درصد چربي (۰٫۰۱) ۳٫۱ درصد برآورد شد. ميانگين فاصله زايش (±۱) ۴۰۷ روز و براي سن زايش اول (±۰٫۰۲) ۲۵٫۸ ماه (۷۸۵ روز) برآورد شد. ميانگين اکثر صفات ظاهري بدن در محدوده ميانگين جامعه گاوهاي هلشتاين ايران محاسبه و وراثت پذيري صفات توليد شير، چربي، درصد چربي، فاصله دو زايش اول و دوم و سن زايش اول به ترتيب برابر با (±۰٫۳) ۰٫۲۷، (±۰٫۳) ۰٫۱۷، (±۰٫۰۴) ۰٫۳۲، (±۰٫۰۱) ۰٫۰۲، (±۰٫۰۱) ۰٫۰۳ برآورد شد. دامنه وراثت پذيري صفات ظاهري بدن از ۰٫۱۵ (عرض قفسه سينه و استقرار پاهاي عقب از نماي پهلو) تا ۰٫۴۱ (صفت قدوقامت) بود. هم چنين همبستگي ژنتيکي صفت توليدشير با توليدچربي و درصدچربي به ترتيب ۰٫۷۲ و -۰٫۷۰ و با صفات فاصله دو زايش اول و دوم و سن زايش اول به ترتيب برابر ۰٫۱۷ و -۰٫۰۳ به دست آمد. روند ژنتيکي کليه صفات توليدي و توليدمثلي به استثناي درصدچربي مثبت بود.