مقاله بررسي ژنوتيپ هاي نخود زراعي در شرايط آبي و ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنوتيپ هاي نخود زراعي در شرايط آبي و ديم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله ژنوتيپ
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد
مقاله شاخص هاي مقاومت به خشکي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزرخ مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور ارزيابي تاثير تنش خشکي در بيست ژنوتيپ نخود زراعي از طريق بررسي صفات اکوفيزيولوژيک در شرايط مزرعه اي انجام شد. کشت مزرعه اي در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات ديم سرارود کرمانشاه در دو شرايط جداگانه آبي و ديم و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد. عملکرد و صفات تعداد دانه در نيام، تعداد دانه در بوته، تعداد نيام در بوته، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ، فاصله پايين ترين نيام تا سطح خاک، تعداد شاخه اصلي، ارتفاع شاخه اصلي، تعداد روز تا گل دهي و رسيدگي و شاخص برداشت در هر آزمايش به طور جداگانه اندازه گيري شدند و شاخص هاي مقاومت به خشکيSSI, MP, MH, YSI, YI, GMP, TOL, STI  بر پايه عملکرد دانه در شرايط آبي و ديم محاسبه شدند. نتايج نشان داد که مقادير صفات مورد بررسي در آزمايش ديم، کاهش قابل ملاحظه اي نسبت به آزمايش آبي داشتند. تعداد روز تا رسيدگي و فاصله پايين ترين نيام تا سطح خاک، به ترتيب بيشترين همبستگي مثبت و منفي را با عملکرد نشان دادند. در بين شاخص هاي مقاومت به خشکي، شاخص هاي MP, MH, GMP, STI به عنوان بهترين شاخص ها در گزينش ژنوتيپ هاي مقاوم به خشکي معرفي شدند. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه بر اساس صفات ياد شده، نشان دهنده طبقه بندي آن ها به چهار گروه عمده بود که سه ژنوتيپ شماره آزاد،ILC.482  وILC.1799  در يک گروه جاي گرفته و معرف ژنوتيپ هاي مقاوم به خشکي بودند.