مقاله بررسي ژنوتيپ هاي ويروس سينسيشيال تنفسي انسان در كودكان زير ۵ سال مبتلا به عفونت حاد تنفسي در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنوتيپ هاي ويروس سينسيشيال تنفسي انسان در كودكان زير ۵ سال مبتلا به عفونت حاد تنفسي در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس سينسيشيال تنفسي انسان
مقاله ژنوتيپ
مقاله عفونت حاد تنفسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه لو ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مميشي ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري آزاد طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ويروس سينسيشيال تنفسي انسان(HRSV)  مهم ترين عامل ويروسي عفونت هاي حاد تنفسي کودکان زير ۵ سال در سرتاسر دنيا شناخته شده است. اين ويروس عامل بروز ۵۰ درصد برونشيوليت و ۲۵ درصد پنوموني در نوزادان مي باشد. با اين وجود، اطلاعات اندکي در رابطه با ژنوتيپ هاي در حال گردش اين ويروس در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. از اين رو، هدف اين مطالعه بررسي ژنوتيپ هاي HRSV در سال هاي ۱۳۸۶و ۱۳۸۸ در ايران بوده است.
مواد و روش ها: به ترتيب تعداد ۷۲ و ۱۰۷ نمونه تنفسي از کودکان کمتر از ۵ سال مبتلا به علايم حاد تنفسي در سال هاي ۱۳۸۶و ۱۳۸۸ از چندين شهر ايران جمع آوري و با استفاده از روش RT-PCR براي ژن گليكوپروتئين G ويروسHRSV مورد آزمايش قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: از تعداد ۷۲ نمونه تنفسي آزمايش شده در سال ۱۳۸۶، تعداد ۱۴ نمونه (۱۹٫۴۴ درصد) مثبت تشخيص داده شد كه در ۳ ژنوتيپ از زير گروه A قرار داشتند: ۱۲ سويه در ژنوتيپ GA2،۱  سويه در ژنوتيپ GA1 و ۱ سويه در ژنوتيپ GA5. در حالي که از ۱۰۷ نمونه تنفسي آزمايش شده در سال ۱۳۸۸، تعداد ۲۴ (۲۲٫۴۴ درصد) نمونه از لحاظ  HRSVمثبت بودند که ۱۶ نمونه (۶۷ درصد) در زير گروه A يعني ۱۵ سويه در ژنوتيپGA1  و ۱ سويه در ژنوتيپ GA2 قرار گرفتند و ۸ نمونه (۳۴ درصد) در زير گروه B و ژنوتيپBA  طبقه بندي شدند.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه گردش هم زمان چندين ژنوتيپ از ويروس HRSV را در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ نشان داد. هم چنين يافته هاي ما شيوع بيشتر ژنوتيپ هاي زير گروه A نسبت به زيرگروه B را نشان داد. در اين مطالعه GA2 و GA1 به ترتيب ژنوتيپ هاي غالب در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ بودند.