مقاله بررسي ژن hbs در برخي از سويه هاي Bacillus subtilis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۸ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ژن hbs در برخي از سويه هاي Bacillus subtilis
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن hbs٬ پروتئين HBsu؛ Bacillus subtilis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قدم پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: صعودي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پروتئين HU‏‏‏٬ پروتئين شبه هيستوني است كه در باكتري Bacillus subtilis، HBsu ناميده مي شود و توسط ژن hbs كد مي گردد. با توجه به مطالعات صورت گرفته٬ توالي پروتئين HU در سويه هاي مختلف يك گونه نيز مي تواند متفاوت باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه‏٬DNA  متعلق به سه سويه از باكتري B. subtilis داراي۶۶۳۳ATCC ٬ ۱۲۷۱۱ و ۶۰۵۱ استخراج و ژن hbs موجود در آنها توسط PCR بررسي گرديد. محصولات PCR تعيين توالي شد.
يافته ها: مشخص گرديد كه در باكتري B. subtilis داراي ۶۶۳۳ ATCC فقط يك نوكلئوتيد نسبت به B. subtilis داراي ۲۳۸۵۷ ATCC (تنهاB. subtilis  اي كه توالي ژن hbs آن مشخص شده و در بانك ژني وجود دارد) تفاوت وجود دارد كه تغييري در كدون ايجاد نمي كند٬ از طرف ديگر در دو سويه ديگر (۱۲۷۱۱ ATCC و ۶۰۵۱) تمامي نوكلئوتيدهاي متعلق به ژن hbs مشابه با اين ژن در باكتري B. subtilis 23857 ATCC مي باشد.
نتيجه گيري: مطالعات قبل نشان داده بودند كه توالي پروتئين هاي HU در سويه هاي متعلق به يك گونه مي تواند متفاوت باشد٬ ولي در بررسي فوق نشان داده شدكه در سويه هاي انتخاب شده از گونه B.subtilis، اين توالي كاملا مشابه است و فقط در يك سويه آن هم در يك نوكلئوتيد تفاوت مشاهده شدكه ايجاد تغييري در نوع اسيد آمينه نمي كند. بنابراين با توجه به عدم دسترسي به B.subtilis داراي۲۳۸۵۷ATCC ٬ در مطالعات بعدي از هر كدام از سويه ها مي توانيم به عنوان باكتري مرجع استفاده كنيم.