مقاله بررسي ژن mexX در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از نمونه هاي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ژن mexX در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از نمونه هاي باليني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروجينوزا- ژن mexX- مقاومت دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالعلي مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سيرجاني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: مصوري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بلفيون مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سودوموناس آئروجينوزا يک پاتوژن فرصت طلب است که به بسياري از آنتي بيوتيک ها مقاوم مي باشد. گزارشات دهه اخير بخشي از حساسيت ضعيف دارويي اين باکتري را مربوط به سيستم هاي افلوکس فعال از جمله MexXY-OprM مي دانند. سيستم MexXY-OprM در سودوموناس آئروجينوزا منحصر به فرد است زيرا اين اپرن در معرض آنتي بيوتيک هايي که به بيرون پمپ مي کند، القا مي شود. جالب است که نه همه سوبستراهاي آنتي بيوتيکي بلکه عواملي که ريبوزوم را هدف قرار مي دهند مي توانند اين اپرن را القا کنند. در اين بررسي ۱۰۲ ايزوله از بيماران بستري در بيمارستان سوختگي جمع آوري گرديد. با انجام آزمون هاي بيوشيميايي، ۵۸ ايزوله سودوموناس آئروجينوزا شناسايي شدند و تست حساسيت به آنتي بيوتيک روي آنها انجام شد. سويه هاي داراي مقاومت چند دارويي براي تعيين MIC و انجام PCR انتخاب شدند. بيشترين درصد مقاومت سويه ها به آنتي بيوتيک هاي جنتاميسين، توبرامايسين، آميکاسين و سيپروفلوکساسين مشاهده گرديد. با توجه به اينکه حضور ژن mexX از سيستم MexXY-OprM در ايزوله هاي MDR مورد مطالعه، مشاهده شد. مي توان نتيجه گرفت که در سويه هاي جداشده احتمال بيان سيستم MexXY-OprM به ميزان بالايي وجود دارد همانطور که نتايج MIC نيز تاييد کننده اين مطلب است.