مقاله بررسي کارآيي شاخص هاي گياهي و حرارتي NOAA-AVHRR در تحليل خشکسالي منطقه کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۴۵ تا ۴۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي شاخص هاي گياهي و حرارتي NOAA-AVHRR در تحليل خشکسالي منطقه کاشان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي اقليمي
مقاله شاخص هاي گياهي
مقاله دماي سطح زمين
مقاله سنجش از دور
مقاله باندهاي حرارتي و کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي پور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پناه سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، رديابي و تحليل اثرهاي محيطي خشکسالي ها بوسيله شاخص هاي سنجش از دور در منطقه بياباني و خشک کاشان است. تغييرات زماني خشکسالي ها با استفاده از شاخص Z نرمال در دو مقياس سالانه و فصلي (بهار)، بررسي شد. داده هاي طيفي و حرارتي از سري داده هاي ماهواره NOAA-AVHRR بين سال هاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴ جهت استخراج شاخص هاي مرتبط با خشکسالي استفاده گرديد. شاخص هاي خشکسالي بر مبناي وضع پوشش گياهي و دماي درخشايي سطحي بدست آمده از باندهاي طيفي (۱ و ۲) و حرارتي (۴ و ۵) شامل: شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گياهي (NDVI)، شاخص وضعيت پوشش گياهي (VCI)، شاخص وضعيت دما (TCI) و شاخص سلامتي گياه (VHI) مي باشد که مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از بکارگيري شاخص هاي مزبور نشان مي دهد که محدوده مطالعاتي از پوشش گياهي فقيري برخوردار است. به طوري که مقادير شاخص NDVI منطقه بطور غالب کمتر از ۰٫۲ بدست آمد. همچنين با بکارگيري شاخص هاي گياهي NDVI، VCI و رطوبت سطح خاک (LSM)، سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ همراه با خشکسالي و سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ داراي شرايط ترسالي بودند. ولي دماي سطح زمين (LST) و شاخص هاي TCI و VHI شرايط متفاوت دمايي را در ماه هاي آوريل و مي بطور مشخص نشان دادند. بدين ترتيب با اعتبارسنجي نتايج حاصل از شاخص هاي دورسنجي، آزمون معناداري آنها با شاخص هاي اقليمي محاسبه شد. بنابراين برمبناي محاسبه هاي انجام شده شرايط اقليمي محدوده با نتايج حاصل از شاخص هاي گياهي تطابق بيشتري دارند. همچنين شرايط حرارتي محيط را شاخص هاي حرارتي با دقت بيشتري نمايان مي سازند. در نهايت، با توجه به رديابي با دقت مناسب پوشش سطحي بوسيله شاخص هاي پوشش گياهي و حساسيت مناسب شاخص هاي حرارتي نسبت به تغييرات دمايي محيط، بهره گيري از داده هاي سنجش از دور در مطالعات محيطي مناطق خشک و بياباني همانند کاشان توصيه مي شود.