مقاله بررسي کارآيي علف کش هاي انتخابي مزارع پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي علف کش هاي انتخابي مزارع پنبه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله علف هرز
مقاله کنترل شيميايي
مقاله تريفلوکسي سولفورون سديم
مقاله پرومترين + فلومتورون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: بازوبندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يونس آبادي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت کنترل شيميايي علف هاي هرز مزارع پنبه و معرفي علف کش هاي جديد با محل عمل متفاوت و کارآيي بيشتر آزمايشي در ايستگاه هاي تحقيقاتي ورامين، خراسان و گلستان در سال ۱۳۸۳ در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۱ تيمار و چهار تکرار انجام گرديد. علف کش هاي رايج شامل تريفلورالين و اتالفلورالين به ترتيب با دزهاي ۱۲۰۰ و ۱۱۶۰ گرم ماده موثره در هکتار به صورت خاک مخلوط، علف کش ديورون به مقدار ۲۴۰۰ گرم ماده موثره در هکتار به صورت پيش رويشي و علف کش هاي جديد شامل پرومترين + فلومتورون با دو روش پيش کشت با دزهاي ۱۲۳۲، ۱۹۳۶ و ۲۴۶۴ گرم ماده موثره در هکتار و پيش رويشي با دزهاي ۱۴۹۹، ۲۰۲۴ و ۲۵۵۲ گرم ماده موثره در هکتار و تريفلوکسي سولفورون سديم با دو دز ۱۱٫۲۵ و ۱۵ گرم ماده موثره در هکتار همراه با سيتوگيت ۲ درصد هزار به صورت پس رويشي بودند. نتايج نشان داد، پرومترين + فلومتورون با دزهاي ۲۰۲۴ و ۲۵۵۲ گرم در هکتار (پيش رويشي) و تريفلوکسي سولفورون سديم با دزهاي ۱۱٫۲۵ و ۱۵ گرم در هکتار و علف کش ديورون با دز ۲۴۰۰ گرم در هکتار در افزايش عملکرد و اجراي عملکرد پنبه بيشترين تاثير را داشتند. ساير تيمارهاي پرومترين + فلومتورون نيز تاثير بيشتري در افزايش عملکرد نسبت به علف کش هاي ديگر خصوصا تريفلورالين و اتالفلورالين داشتند. تراکم و وزن خشک علف هاي هرز نيز به طور قابل توجهي تحت تاثير دزهاي مختلف تريفلوکسي سولفورون سديم و دزهاي بالاي پرومترين + فلومتورون (پيش رويشي) قرار گرفت. علف کش هاي جديد در کنترل نوع علف هاي هرز با يکديگر تفاوت هايي نشان دادند.