مقاله بررسي کارآيي يک روش نهان نگاري تصوير مبتني بر چرخش در حوزه تبديل موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي يک روش نهان نگاري تصوير مبتني بر چرخش در حوزه تبديل موجک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهان نگاري مبتني بر چرخش
مقاله تبديل موجک
مقاله گيرنده بيشينه همانندي
مقاله بهينه سازي چند هدفه
مقاله تحليل عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: اخايي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک روش جديد کور مبتني بر چرخش براي پنهان نگاري در حوزه تبديل موجک پيشنهاد شده است. مهمترين ويژگي اين روش بهينه بودن گيرنده در حضور نويز سفيد گوسي و نيز پايداري آن نسبت به حمله بهره مي باشد. به اين منظور يک متغير پايدار در برابر بهره معرفي شده است و تابع توزيع آن به کمک رياضي محاسبه گرديده است. با داشتن تابع توزيع تجمعي گيرنده بهينه در برابر نويز به کمک الگوريتم بيشينه همانندي طراحي و پياده سازي شده است. عملکرد اين گيرنده مورد تحليل قرار گرفته و احتمال خطاي آن به صورت دقيق محاسبه شده است. براي درج بيشترين مقدار نهان نگاره از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه استفاده شده است. به اين منظور مصالحه مناسبي بين احتمال خطاي الگوريتم و شفافيت نهان نگاره که توسط پارامتر انديس کيفيت ارزيابي مي شود بر قرار شده است. براي ارزيابي صحت مدل پيشنهادي و نيز احتمال خطاي تحليلي، روش بر روي سيگنال گوسي مصنوعي شبيه سازي شده است و سپس الگوريتم بر روي سيگنال هاي تصوير آزموده شده اند. نتايج شبيه سازي بر روي سيگنال هاي مصنوعي حاکي از درستي روابط رياضي منتج شده و صحت مدل بکار برده شده مي باشد. همچنين نتايج تجربي بر روي تصاوير از مقاومت بسيار خوب الگوريتم نهان نگاري معرفي شده در برابر حملات متداول نظير نويز، فشرده سازي JPEG، و بهره خبر مي دهد. همچنين در شرايط برابر از نظر نرخ درج و شفافيت، روش پيشنهادي پايداري بهتري نسبت به روش هاي گذشته دارد.