مقاله بررسي کارايي استفاده از کود نيتروژن در گياه اسفناج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي استفاده از کود نيتروژن در گياه اسفناج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفناج
مقاله کارايي استفاده از کود
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پورمروي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش کارايي مصرف کود يکي از راه هاي مديريت مصرف کود در بخش کشاورزي است. در اين تحقيق، در يک مطالعه مزرعه اي اثر نيتروژن بر کارايي استفاده از کود در گياه اسفناج (Spinacea oleracea) در منطقه ورامين بررسي شد. آزمايش در طرح اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در ۵ سطح ۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و ۵ سطح ۰، ۵/۳۷، ۵۰، ۵/۶۲ و ۷۵ کيلوگرم فسفر (P2O5) در هکتار انجام گرديد. وزن تازه و نيترات ساقه و برگ اسفناج، اندازه گيري شد. بر اساس نتايج، کارايي استفاده از کود با عملکرد گياه اسفناج رابطه مستقيم و غير خطي داشت. اثر ساده نيتروژن و فسفر بر کارايي استفاده از کود معني دار بود ولي اثر متقابل آنها معني دار نشد. در اثر ساده نيتروژن همبستگي مثبتي ميان کارايي استفاده از کود و بازده زراعي مشاهده شد ولي در اثر ساده فسفر همبستگي مثبتي ميان کارايي استفاده از کود با کارايي استفاده از آب و عملکرد وجود داشت. در اثر متقابل نيتروژن و فسفر همبستگي مثبتي ميان کارايي استفاده از کود با بازده زراعي و نيترات مشاهده گرديد. مناسب ترين تيمار براي حصول عملکرد و کارايي استفاده از کود بهينه در گياه اسفناج، تيمار ۲۵۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و ۵۰ کيلوگرم فسفر (P2O5) در هکتار بود.