مقاله بررسي کارايي توابع انتقالي جهت تخمين ظرفيت تبادل کاتيوني خاک هاي آهکي و گچي استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي توابع انتقالي جهت تخمين ظرفيت تبادل کاتيوني خاک هاي آهکي و گچي استان يزد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع انتقالي
مقاله ظرفيت تبادل کاتيوني
مقاله خاک هاي آهکي و گچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مهرجردي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه ظرفيت تبادل کاتيوني را مي توان به روش مستقيم اندازه گيري نمود ولي اين اندازه گيري، به ويژه در اريدي سول هاي ايران به دليل مقادير بالاي کلسيم و گچ موجود در خاک، سخت و پرهزينه است. يکي از روش هاي جايگزين اندازه گيري مستقيم ظرفيت تبادل کاتيوني استفاده از توابع انتقالي مي باشد. تخمين پارامترهاي ديريافت خاک با استفاده از اطلاعات موجود خاک، که به وسيله معادله هاي رگرسيوني صورت مي گيرد، توابع انتقالي خاک ناميده مي شود. جهت توسعه توابع انتقالي مي توان از رگرسيون چندمتغيره و شبکه عصبي مصنوعي استفاده کرد. در اين پژوهش به منظور تخمين ظرفيت تبادل کاتيوني اقدام به نمونه برداري به تعداد ۶۰ نمونه سطحي (۳۰-۰ سانتي متر) به صورت شبکه منظم و با فاصله ۲۵۰ متر از خاک هاي آهکي و گچي دشت يزد – اردکان گرديد. پارامترهاي ورودي جهت تخمين ظرفيت تبادل کاتيوني در هر دو مدل يادشده، اجزاء بافت خاک و کربن آلي بودند. سپس نتايج پيش بيني ظرفيت تبادل کاتيوني مدل هاي رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبي مصنوعي با سه تابع انتقالي تجربي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که شبکه عصبي مصنوعي با RMSE 1.04 و ضريب تبيين ۰٫۹۷ داراي کارايي بالاتري نسبت به رگرسيون پايه دارد، که احتمالا به علت وجود روابط غيرخطي ميان متغيرهاي وابسته و پيش بيني شونده مي باشد.