مقاله بررسي کارايي روش صفحه مشبک براي برآورد توليد و ميزان بهره برداري از مرتع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۶۱۱ تا ۶۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي روش صفحه مشبک براي برآورد توليد و ميزان بهره برداري از مرتع
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد
مقاله بهره برداري
مقاله صفحه مشبک
مقاله گندمیان
مقاله مراتع طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري غنيمت
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظرفيت مراتع بر اساس ميزان علوفه توليدي آن تعيين مي شود و يکي از اهداف مهم در مديريت منابع طبيعي نيز تعيين ميزان توليد مراتع به منظور تعيين ظرفيت مرتع است. تخمين و برآورد ظرفيت مرتع با روش قطع و توزين که مطمئن ترين روش است، نياز به صرف هزينه و وقت زيادي نسبت به ساير روش ها دارد. از اين رو بايستي روشي را انتخاب و برگزيد که از دقت کافي، سادگي، کاهش زمان و کمي ميزان هزينه و ساير موارد برخوردار باشد. بر همین اساس چگونگي برآورد توليد گندميان با استفاده از صفحه مشبک مورد توجه قرار گرفت. بدين منظور در زير حوزه ميناوند از حوزه آبخيز طالقان سه گونه گرامينه (Stipa barbata، Bromus tomentellus و Dactylis glomerata) انتخاب و نمونه برداری از هر يک با ۳۰ تکرار انجام شد. فاصله دوربين تا صفحه مشبک بين ۵۰ تا ۷۵ سانتي متر بود. ارتباط بين توليد به عنوان متغير وابسته و تعداد مربعات پرشده توسط گياه در صفحه مشبک به عنوان متغير مستقل تعيين شد و روش هاي مختلف شمارش مربعات با مدلهاي مختلف رگرسيوني آزمايش گرديد. همچنين ميزان بهره برداري نيز براي هر گونه در سطوح ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد در نظر گرفته شد. در ابتدا رابطه خطي بين توليد واقعي و تعداد مربعات در نظر گرفته شد که در برخي از آنها رابطه خطي نبود و پس از آن رابطه نمايي براي آنها تعيين گرديد. نتایج نشان داد که در همه موارد رابطه نمايي معني دار است. بيشترين همبستگي (r2) براي مربعات ۴/۱ و پس از آن براي مربعات ۲/۱ و سپس مربعات کامل، با توليد واقعي بود و کمترين همبستگي براي مربعات کاملا پر شده بود. ميزان بهره برداري %۲۵ بيشترين همبستگي را با توليد هر سه گونه داشت. در گونه S.barbata بيشترين همبستگي در کليه روابط وجود داشت. در مجموع اين روش را مي توان روش مناسبي براي برآورد توليد در گندمیان عنوان کرد.