مقاله بررسي کارايي روش هاي زمين آماري به منظور پهنه بندي برخي از ويژگي هاي خاک در منطقه اخترآباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي روش هاي زمين آماري به منظور پهنه بندي برخي از ويژگي هاي خاک در منطقه اخترآباد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي خاک
مقاله زمين آمار
مقاله درون يابي
مقاله ارزيابي متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مهرجردي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت پايدار اكوسيستم مستلزم شناخت و ارزيابي تغييرات مکاني و زماني در ويژگي هاي آن به منظور بهره برداري بهينه و پايدار از منابع مي باشد. از مهم ترين عوامل موثر در مديريت پايدار اكوسيستم حفظ کيفيت خاک آن مي باشد. به اين منظور درک چگونگي توزيع مکاني ويژگي هاي خاک داراي اهميت مي باشد. در اين پژوهش به منظور پيش بيني پراکنش مکاني درصد رس، سرب، ماده آلي، روي، منگنز، مس، ظرفيت تبادل کاتيوني، آهن و ميزان شوري خاک در منطقه اخترآباد از روش هاي کريجينگ و تابع معکوس فاصله بهره گيري شد. پس از بررسي عادي بودن داده ها اقدام به ترسيم تغييرها شد، بمنظور انتخاب مدل مناسب براي برازش بر روي تغييرنما تجربي از ميزان RMSE بهره گيري شد. سپس با بهره گيري از روش ارزشيابي متقابل و بهره گيري از روش هاي ارزيابي خطا، مانند RMSE مناسب ترين روش ميان يابي گزينش شد. نتايج نشان داد که براي پهنه بندي ويژگي هاي خاک روش هاي کريجينگ بر روش IDW برتري دارد، چون داده ها داراي ساختار مکاني قوي مي باشند. در نهايت با در نظر گرفتن بهترين روش ميان يابي، نقشه هاي پهنه بندي ويژگي هاي خاک در محيط GIS تهيه شد.