مقاله بررسي کارايي روش هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي در برآورد دبي اوج سيلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي روش هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي در برآورد دبي اوج سيلاب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروگراف هاي واحد لحظه اي ژئومورفولوژي و روسو و ژئومورفوکليماتيک
مقاله هيدروگراف هاي اشنايدر
مقاله مثلثي و SCS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كاميار منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از اهداف مهم مطالعات هيدرولوژي در حوزه هاي آبخيز، پيش بيني کمي فرايند بارش – رواناب و تعيين دبي عبوري در خروجي حوزه آبخيز مي باشد. وجود ارتباط بين ژئومورفولوژي و هيدرولوژي اين امکان را فراهم مي آورد تا در حوزه هايي که از نظر ژئومورفولوژي تشابه وحود دارد، با ايجاد روابط بين اين دو، برآورد هيدرولوژي در حوزه هاي فاقد آمار را به دست آورد. بر اين اساس، از ديرباز تهيه هيدروگراف واحد لحظه اي (IUH)، بويژه هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي (GIUH)، مورد توجه محققين و پژوهشگران در نقاط مختلف دنيا قرار گرفته است. تحقيق حاضر به منظور بررسي ميزان كارايي هيدروگراف واحد ژئومورفولوژي در تعيين شکل و ابعاد هيدروگراف خروجي يک رگبار با شدت و مدت معين انجام شده است. سپس مدل مورد تحقيق با مدل هاي اشنايدر، SCS، هيدروگراف مثلثي و روش هاي  Rossoو ژئومورفوکليماتيک در حوزه مقايسه شده و کارآمدترين مدل در برآورد هيدروگراف خروجي براي مناطق مشابه معرفي گرديده است. براي حوزه مورد مطالعه، آمار بارش و رواناب وقايع سيلاب گردآوري گرديد و هيدروگراف خروجي به وسيله روش هاي مذکور شبيه سازي شد. مقايسه هيدروگراف هاي شبيه سازي شده توسط مدل هاي مورد تحقيق و هيدروگراف هاي مشاهداتي وقايع انتخابي، نشان داد كه براي حوزه كسيليان، مدل ژئومورفولوژي داراي كمترين مقادير ميانگين خطاي نسبي(MRE)  و ميانگين توان دوم خطا (MSE) بوده و همچنين روش ژئومورفولوژي نسبت به روش هاي اشنايدر،SCS ، مثلثي،Rosso  و ژئومورفوکليماتيک به ترتيب ۹۱٫۰۶، ۹۹٫۱۱، ۸۸٫۶۴۲، ۴۸٫۱۹ و ۴٫۹۴ درصد برتري دارد. مطابق نتايج تحقيق روش ژئومورفولوژيك نسبت به مدل هاي ديگر از كارآيي بالاتري برخوردار مي باشد، لذا از روش مذکور مي توان براي شبيه سازي هيدروگراف سيلاب هايي که در ايستگاه هيدرومتري ثبت نشده اند استفاده نمود.