مقاله بررسي کارايي روش (LAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification در تشخيص سالمونلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي روش (LAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification در تشخيص سالمونلا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله تشخيص مولکولي
مقاله PCR؛ DNA؛ LAM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ابوبكر
جناب آقای / سرکار خانم: سروري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالمونلاها از مهمترين باکتري هاي بيماري و عامل تيفوئيد، باکتريمي، آنتروکوليت و سالمونلوز است که از عفونت هاي مشترک انسان و حيوانات مي باشد. بيماريهاي ناشي از اين عامل يک معضل بزرگ بهداشتي در جهان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما مي باشد. بنابراين تشخيص سريع، دقيق و به موقع آن براي جلوگيري از اپيدمي و عوارض مخرب اين باکتري ضروري به نظر مي رسد. براي تشخيص سالمونلا روش هاي مختلفي وجود دارد که مي توان به روش کشت، Immunoassay، و روش هاي مولکوليPCR ،Real-time PCR  اشاره نمود. تمام اين روش ها به زمان طولاني، تعداد زياد باکتري در نمونه اوليه، تجهيزات گران قيمت آزمايشگاهي و به افراد متخصص در اين زمينه نياز دارند. هدف از اين مطالعه بررسي کارايي روش نوين تشخيص مولکولي LAMP با روش  PCRدر تشخيص عامل عفوني سالمونلا تيفي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق روش PCR با روشLAMP  جهت تشخيص ۷ سويه سالمونلاي مختلف مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. ژنوم باکتري ها طبق روش استاندارد استخراج و با پرايمرهاي اختصاصي در دستگاه PCR بر اساس برنامه چرخه حرارتي تشخيص داده شدند. و در مقايسه با آن مجموعه پرايمرهاي اختصاصي به روش LAMP در يک دماي واحد در بلوک حرارتي ساخته شده در داخل کشور تکثير و محصولات ايجاد شده در ژل الکتروفورز از طريق بررسي ايجاد کدورت به روش چشمي مورد تشخيص قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش: بررسي نتايج دو روش در تشخيص مولکولي سالمونلاها نشان داد که روشLAMP  سريعتر، ارزان تر و اختصاصي تر است و به جاي دستگاه گران قيمت PCR و برنامه چرخه حرارتي چند دمايي آن با استفاده از يک بلوک حرارتي بسيار ساده و ارزان ساخت داخل کشور و در يک دماي واحد ۶۲ درجه سانتي گراد و همچنين با مشاهده کدورت حاصل از فرايند تکثير ژن ها در روش جديد در مقايسه با روش الکتروفورز در بررسي محصولات PCR در زمان کوتاه تري به تشخيص اختصاصي اين سالمونلا ها پرداخت.
بحث و نتيجه گيري: اين روش مي تواند جهت تشخيص مولکولي سريع، دقيق و ارزان با کاربرد گسترده در آزمايشگاه هاي تشخيصي و بخصوص تشخيص عوامل عفوني در آزمايشگاه هاي مناطق محروم و همچنين آزمايشگاه هاي سيار مورد استفاده قرار گيرد.