مقاله بررسي کارايي سيستم ديسک هاي بيولوژيکي چرخان در حذف آنيلين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي سيستم ديسک هاي بيولوژيکي چرخان در حذف آنيلين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RBC
مقاله سرعت چرخش ديسک
مقاله بارهيدروليکي
مقاله NMR ،COD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي علياني سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنيلين يکي از ترکيبات حلقوي آميني نوع اول است که در صنايع مختلفي مانند داروسازي، رنگ سازي، پلاستيک سازي و پتروشيمي کاربرد دارد. اين ماده سمي بوده و تخليه آن به محيط، آثار زيان باري در بر خواهد داشت. لذا استفاده از سيستم مناسب تصفيه، امري ضروري است. در اين تحقيق به منظور بررسي کارايي سيستم RBC در حذف آنيلين از چهار سيستم موازي (دو مجموعه سري) به حجم هر يک ۳ ليتر استفاده شد. دو راکتور سري اول حاوي ۲۷ ديسک بودند اما در دو سيستم سري دوم، هر راکتور حاوي ۱۴ ديسک بود که با استفاده از آکنه هايي، سطح مخصوص آنها به مقدار کل سطح مخصوص ديسک هاي سيستم اول افزايش داده شد. دو سيستم تحت شرايط يکسان به مدت ۹ ماه راهبري شد و کارايي آنها مورد مطالعه قرار گرفت. به هر سيستم غلظتهاي مختلف آنيلين بين ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ ميلي گرم در ليتر و بارهاي هيدروليکي متفاوتday . 1.57-6.28 L/m2 اعمال و راندمان هاي حذف اندازه گيري شد. در انتها در بهترين راندمان حذف، اثر سرعت چرخش ديسک ها بر کارايي سيستم مورد بررسي قرار گرفت. راندمان حذف COD با افزايش بار هيدروليکي کاهش و با افزايش سرعت ديسک ها افزايش يافت و با کاهش تعداد ديسک ها و افزايش سطح مخصوص آنها تغيير محسوسي در عملکرد سيستم ايجاد نشد. دو سيستم در غلظت ۴۰۰ ميلي گرم در ليتر آنيلين، تحت بار هيدروليکي  1.57 L/m2و سرعت ۱۵ rpm ، راندمان حذف قابل قبولي داشتند که براي سيستم هاي RBCI و RBCII به ترتيب برابر با ۸۸ و ۸۶ درصد بود. نتايج NMR ، حاکي از شکسته شدن حلقه بنزني و تبديل آن به ترکيبات آليفاتيک آلکني بود. لذا راکتور RBC به عنوان يک فرايند تصفيه پيشرفته، قابليت مناسبي در حذف بيولوژيکي ترکيب سخت تجزيه پذير آنيلين تا غلظت ۴۰۰ ميلي گرم در ليتر دارد.