مقاله بررسي کارايي شاخصهاي سنتي و نوين نقدينگي در پيش‌بيني هموارسازي سود شرکتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۱۰۴ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي شاخصهاي سنتي و نوين نقدينگي در پيش‌بيني هموارسازي سود شرکتها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخصهاي نوين نقدينگي
مقاله شاخص فراگير نقدينگي
مقاله شاخص دوره تبديل وجه نقد
مقاله شاخص مانده نقدي خالص
مقاله هموارسازي سود …

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي شكراله
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: منفردمهارلويي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي نقش شاخصهاي نوين و سنتي نقدينگي در پيش‌بيني هموارسازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي تحقق هدفهاي پژوهش، پنج فرضيه تدوين شده است. در اين پژوهش از يک طبقه بندي دو وجهي براي تقسيم شرکتها به دو گروه هموارساز و غير هموارساز طبقات مختلف سود استفاده شده است. نمونه آماري پژوهش شامل ۷۴ شرکت طي بازه زماني يازده ساله ۱۳۸۸-۱۳۷۸ است. يافته هاي پژوهش نشان مي‌دهد که شاخصهاي سنتي نقدينگي و اندازه شرکت با هموارسازي سود در شرکتهاي مورد بررسي ارتباط معناداري دارد و مهمترين عنصر موثر در اين زمينه، سطح موجودي کالاي شرکتهاي مورد بررسي است.