مقاله بررسي کارايي شاخص هاي منتج از فناوري سنجش از دور در ارزيابي خشکسالي هواشناسي؛ مطالعه موردي: حوضه آبريز سفيدرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي شاخص هاي منتج از فناوري سنجش از دور در ارزيابي خشکسالي هواشناسي؛ مطالعه موردي: حوضه آبريز سفيدرود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله شاخص VTCI
مقاله الگوريتم پنجره مجزا
مقاله حوضه آبريز سفيدرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويز لاله
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده خليل
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي نژاد شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير خشکسالي با تاثيرات مخرب در بخش هاي مديريت منابع آب، زيست محيطي، اکولوژيکي به عنوان بحران جدي تلقي مي شود. برنامه ريزي و اقدامات پيشگيرانه در برابر خشکسالي در کاستن اثرات آن از اهميت چشمگيري برخوردار است. در اين راستا استفاده از روش مناسب پايش و پيش بيني خشکسالي مي تواند تاثير قابل توجهي در مقابله با اين پديده داشته باشد. در اين تحقيق جهت پايش خشکسالي از اطلاعات حاصل از تصاوير سنجنده MODIS در استخراج شاخص هاي NDVI، NDWI، DSI،VTCI استفاده شده است. هدف انتخاب شاخص مبنا بر اساس ارتباط با عامل موجد خشکسالي در حوضه آبريز سفيد رود جهت بررسي و مطالعه خشکسالي و اثرات آن مي باشد.
متوسط خطاي حاصل از محاسبات دماي سطح زمين با استفاده از الگوريتم پنجره مجزا توسعه داده شده توسط پرايس ۸۴٫۳ درجه سانتي گراد بوده است. بيشترين مقدار ضريب همبستگي بين بارش ماهانه با شاخص هاي مورد مطالعه مربوط به شاخص VTCI مي باشد. همچنين ساير شاخص هاي مورد مطالعه بجز شاخص VTCI داراي تاخير زماني نسبت به زمان وقوع بارش هستند. کمترين ميزان ضريب همبستگي مربوط به شاخص NDVI مي باشد که دليل آن را مي توان در نوع پوشش گياهي حاکم در منطقه مورد مطالعه دانست. بنابراين شاخص VTCI در تعيين شرايط خشکسالي (زمان واقعي) به علت تلفيق خصوصيات حرارتي (دماي سطح زمين) و اطلاعات حاصل از بازتاب طيفي (شاخص هاي پوشش گياهي) در قالب فرمول بندي مناسب، مي تواند مثمرثمرتر باشد.