مقاله بررسي کارايي ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ در بهبود عملکرد ساختمانهاي با نسبت فرکانس مد پيچشي به انتقالي کم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۴۰ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ در بهبود عملکرد ساختمانهاي با نسبت فرکانس مد پيچشي به انتقالي کم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت جابجايي طبقه
مقاله سختي پيچشي کم و زياد
مقاله خروج از مرکزيت
مقاله تحليل استاتيکي معادل
مقاله تحليل ديناميکي غير خطي
مقاله مرکز جرم و سختي
مقاله لبه سخت و نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدتقيا سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سروقدمقدم عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از تحليل ديناميکي غير خطي تاريخچه زماني، رفتار لرزه اي چند مدل ساختماني که داراي سختي پيچشي کم هستند، تحت اثر شتاب نگاشت زلزله بررسي مي شود. معيار بررسي، نسبت تغيير مکان جانبي سازه (Drift) است. شايان ذکر است که نسبت تغيير مکان جانبي سازه، شاخص مناسبي براي خرابي اعضاي سازه اي و غير سازه اي به طور مقايسه اي است، لذا ايمني سازه بر اساس اين معيار تعريف مي شود. نتايج اين بررسي مبين آن است که ضوابط پيشنهاد شده در استاندارد ۲۸۰۰ براي سازه هايي که به روش استاتيکي خطي معادل، تحليل مي شوند، در مواردي، ايمني کافي در برابر زلزله را براي سازه هاي نرم پيچشي تامين نمي نمايد، لذا تحليل استاتيکي معادل براي سازه هاي نرم پيچشي همواره روش مناسبي نيست. در اين تحقيق با بررسي پارامترهاي پاسخ تحليل هاي ديناميکي غير خطي، علت اين امر مشخص شده است.