مقاله بررسي کارايي فرايند الکتروکواگولاسيون در حذف کربن آلي کل از فاضلاب هاي صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي فرايند الکتروکواگولاسيون در حذف کربن آلي کل از فاضلاب هاي صنعتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروکواگولاسيون
مقاله فاضلاب هاي صنعتي
مقاله کربن آلي کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فنل و فرمالدهيد از جمله مواد اصلي تشکيل دهنده فاضلاب صنايع توليد کننده رزين هستند. به علت سميت اين ترکيبات، وجود آنها در واحدهاي تصفيه بيولوژيکي مانع از عملکرد طبيعي جمعيت هاي ميکربي مي شود. در نتيجه بر فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي تاثير منفي مي گذارند. هدف از اين مطالعه بررسي فرايند الکتروکواگولاسيون در حذف TOC از فاضلاب صنايع توليد رزين فنل – فرمالدهيدي با استفاده از الکترودهاي آلومينيومي است.
روش بررسي: اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي است كه به صورت پايلوت اجرا گرديد. نمونه فاضلاب پس از تنظيم مقاير pH، هدايت الکتريکي و شدت جريان مورد نظر به درون راکتور حاوي چهار عدد الکترودهاي آلومينيومي وارد شد. الکترودها به يک دستگاه منبع تغذيه الکتريکي با جريان مستقيم (۰-۴۰ V، ۰-۳ A) متصل شدند. نمونه ها پس از گذشت مدت زمان معين، از ميانه راکتور جهت اندازه گيري TOC جمع آوري شدند. نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از دستگاه آناليزTOC  اندازه گيري شدند.
يافته ها: .نتايج حاکي از آن بود که شرايط بهينه جهت حذف TOC، شدت جريان۷۵ A/m2 ،pH  طبيعي فاضلاب (۴) و هدايت الکتريکي ۳ms/cm است. در اين شرايط ميزان انرژي مصرفي۲۲٫۵ kWh/m3  بعد از ۶۰ دقيقه زمان واکنش بوده است.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که فرايند الکتروکواگولاسيون در پيش تصفيه فاضلاب هاي صنايع توليد رزين فنل – فرمالدهيدي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.