مقاله بررسي کارايي مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش فاکتور اطمينان (CF) مطالعه موردي حوزه آبخيز معلم کلايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي مدل پهنه بندي خطر زمين لغزش فاکتور اطمينان (CF) مطالعه موردي حوزه آبخيز معلم کلايه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله پهنه بندي
مقاله GIS
مقاله خطر
مقاله CF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي راد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين لغزش ها از خطرات طبيعي به شما مي روند که خسارات جاني و مالي فراواني را به همراه دارند. شناسايي مناطق حساس به خطر زمين لغزش يکي از اقدامات اساسي در مديريت منابع طبيعي و کاهش اين خطرات است. مدل هاي مختلفي جهت پهنه بندي خطر زمين لغزش بر اساس شرايط محيطي و اهداف ارایه شده است. حوزه آبخيز معلم کلايه با مساحت ۷۲۳٫۴ کیلومتر مربع يکي از مناطق لغزه خيز ايران است. با تفسير عکسهاي هوايي و بازديدهاي صحرايي نقشه پراکنش زمين لغزشها در مقياس ۱:۵۰۰۰۰ در اين آبخيز تهيه گرديد. ۴۴۸ مورد ناپايداري با ۲۳۲٫۴۴ کيلومتر مربع مساحت که معادل ۳۱٫۸۱ درصد سطح حوضه شناسايي گرديد. ۵۰ مورد حرکت توده اي بصورت تصادفي انتخاب و با بررسي آنها عوامل ۹ گانه، زمين شناسي، شيب، جهت شيب، فاصله از گسل، فاصله از راه، فاصله از رودخانه و آبراهه، طبقات ارتفاعي، کاربري اراضي و طبقات بارش بعنوان عوامل موثر شناسايي و لايه هاي اطلاعاتي آنها تهيه گرديد. بخشي از حوضه با خصوصيات مشابه کل حوزه آبخيز معلم کلايه بعنوان شاهد جدا گرديد. لايه هاي اطلاعاتي عوامل ۹گانه حوضه اصلي با نقشه پراکنش زمينلغزشهاي حوضه اصلي در محيط نرم افزار Arc-GIS قطع داده شد و پس از محاسبه CF عوامل ۹گانه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش براي حوضه اصلي و شاهد تهيه شد. ارزيابي مدل با دو روش ضريب همبستگي و روند توزيع کلاسهاي خطر انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد مدل فاکتور اطمينان براي حوزه آبخيز معلم کلايه مناسب مي باشد.