مقاله بررسي کارايي و سميت نانوكپسول هاي حاوي آمفوتريسين B در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي و سميت نانوكپسول هاي حاوي آمفوتريسين B در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمفوتريسين B
مقاله نانوكپسول
مقاله كانديدا آلبيكانس
مقاله كارايي محصور سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري حسن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قريب امير
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي زاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آمفوتريسين B يكي از قديمي ترين داروهاي ضدقارچي بوده و براي درمان عفونت هاي قارچي سيستميك مناسب است. متاسفانه، اين دارو برخي از آثار جانبي مانند سميت در كليه ها را از خود نشان مي دهد. بنابراين اخيرا براي افزايش كارايي و كاهش سميت آمفوتريسين B فرمولاسيون هاي جديدي از آن تهيه مي شود.
مواد و روش ها: نانوکپسول هاي حاوي آمفوتريسين B به روش جانشيني حلال با استفاده از پليمرهايي نظير پلي D و -L لاکتيد – کو – گليکوليد تهيه و با استفاده از اكسيد سيليسيم به فرم پودر خشک تبديل شد. کارايي محصورسازي آمفوتريسين B به روش اسپکتروفتومتري محاسبه شد. همچنين مقدار حداقل غلظت مهاركنندگي نانوکپسول هاي تهيه شده براي قارچ كانديدا آلبيكانس (ATCC 90028) با استفاده از روش رقت سازي متوالي اندازه گيري شد. سپس آثار سمي آن بر گلبول هاي قرمز انساني در شرايط آزمايشگاهي بررسي شد.
نتايج: يافته ها نشان داد كه كارايي محصورسازي آمفوتريسين B معادل ۷۵±۰٫۱۳ درصد است. مقدار حداقل غلظت مهارکنندگي نانوکپسول هاي حاوي آمفوتريسين B بر ضدقارچ كانديدا آلبيكانس مورد مطالعه در مقايسه با آنتي بيوتيک مذکور به فرم آزاد کاهش قابل ملاحظه اي نشان داد. همچنين اثر سمي آمفوتريسين B محصور در نانوکپسول ها بر گلبول هاي قرمز انساني ۵٫۸۹ بار كمتر از فرم آزاد اين دارو بود.
نتيجه گيري: يافته ها بيانگر اين است که نانوکپسول هاي حاوي آمفوتريسين B تهيه شده در اين تحقيق مي تواند به عنوان يک سيستم ناقل مناسب براي اين دارو در درمان عفونت هاي قارچي به کار گرفته شود.