مقاله بررسي کارايي و مکانيسم حذف رنگ اسيد بلاک ۱ با استفاده از جاذب معدني پاميس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۹۹ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي و مکانيسم حذف رنگ اسيد بلاک ۱ با استفاده از جاذب معدني پاميس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحي
مقاله رنگ هاي آزو
مقاله سيستم ناپيوسته
مقاله نفوذ بين ذره اي
مقاله پاميس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سپهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: امرايي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تصفيه فاضلاب هاي رنگي با استفاده از روش هاي موثر يکي از مهم ترين چالش هاي پيش روي مهندسان محيط زيست است. فرايند جذب سطحي يکي از موثرترين روش هاي حذف آلاينده هاي آلي از فاضلاب هاست. هدف اصلي اين پژوهش بررسي کارايي سنگ آتشفشاني پاميس در حذف رنگ اسيد بلاک ۱ از محيط هاي آبي بوده است.
روش بررسي: در اين پژوهش از پاميس براي حذف يک نوع رنگ اسيدي از محلول هاي سنتيتيک استفاده شده است. براي افزايش تخلخل جاذب مورد استفاده از اسيد کلريدريک يک نرمال استفاده گرديده است. تاثير غلظت اوليه رنگ،
pH و زمان تماس بروي کارايي حذف رنگ مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که کارايي حذف رنگ با افزايش زمان تماس و غلظت اوليه رنگ افزايش و با افزايش
pH کاهش مي يابد. از مدل هاي ايزوترمي فروندليچ و لانگمير براي محاسبه ثابت هاي تعادل استفاده گرديد. نتايج نشان داد که حذف رنگ اسيد بلاک ۱ از مدل ايزوترمي لانگمير (۰٫۹۸<r2) تبعيت مي کند. مدل سازي مکانيسم نفوذ با استفاده از روش مدل نفوذ داخلي ذرات تعيين گرديد. نتايج حاصل از اين قسمت مشخص ساخت که نفوذ ذرات در داخل جاذب مرحله محدود کننده در جذب سطحي مولکول هاي رنگ اسيد بلاک ۱ با استفاده از پاميس است.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش حاضر مشخص کرد که پاميس کارايي بسيار بالاي در حذف رنگ اسيد بلاک ۱ از خود نشان مي دهد.