مقاله بررسي کارايي پرتو فرابنفش در گندزدايي اشريشياکلي از محيط هاي آبي: مطالعه سينيتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در رشد فناوري از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي پرتو فرابنفش در گندزدايي اشريشياکلي از محيط هاي آبي: مطالعه سينيتيکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله گندزدايي
مقاله محلول آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني محمديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: سيدين خراساني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پيري دوگاهه هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادسيبني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از جمله باكتري هاي فرصت طلب و شاخص آلودگي مدفوعي آب که در اکثر محيط هاي آبي وجود دارد اشريشياکلي مي باشد كه براي انسان و محيط زيست آلودگي ايجاد کرده است. لذا هدف از اين تحقيق بررسي کارايي پرتو فرابنفش در گندزدايي اشريشياکلي از محيط هاي آبي در يک سيستم ناپيوسته بود.
روش کار: اين تحقيق يک نوع مطالعه تجربي- آزمايشگاهي بود. ابتدا طراحي و ساخت راكتور صورت گرفت، سپس تاثير زمان واكنش،pH  و تعداد اوليه اشريشياکلي بررسي گرديد. در پايان سينيتيک واکنش با معادلات سينيتيکي درجه صفر، يک و دو بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج مشخص ساخت كه كارايي حذف اشريشياکلي با افزايش تعداد اوليه اشريشياکلي كاهش يافت و داده هاي سينيتيکي از سينيتيک درجه يک بهتر پيروي کرد. همچنين مشخص گرديد كه با افزايش زمان واكنش و pH كارايي حذف افزايش يافت.
نتيجه گيري: به طور كلي نتايج نشان داد كه مي توان از فرآيند پرتو فرابنفش به عنوان يك روش موثر در گندزدايي اشريشياکلي از محيط هاي آبي استفاده كرد.