مقاله بررسي کارايي پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهيافت پارامتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهيافت پارامتريک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله تابع توليد مرزي
مقاله پنبه
مقاله خراسان بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، کارايي هاي فني و مقياس مزارع پنبه در استان خراسان در طي سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۷۹ با استفاده از رهيافت پارامتريک تعيين شد. به منظور محاسبه کارايي، تابع توليد مرزي تصادفي ترانسلوگ (TSFPF) بر مبناي داده هاي ترکيبي تخمين زده شد. نتايج نشان داد که ميزان کارايي فني نسبت به کارايي مقياس کمتر و متوسط کارايي فني و مقياس پنبه کاران به ترتيب %۶۳ و %۸۸ است. اکثر پنبه کاران در يک مقياس نامطلوب توليد مي کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر بر کارايي فني پنبه کاران، آموزش و ترويج کشاورزي اثر مثبت و معني داري نشان داد. با توجه به يافته ها، آموزش و ترويج کشاورزي در زمينه کاربرد بهينه نهاده هاي توليد و ارتقا دانش کشاورزان به منظور ارايه سياست هاي حمايتي مناسب جهت افزايش توليد و بهبود کارايي مورد تاکيد قرار گرفت.