مقاله بررسي کارايي فرايند UV/H2O2 در حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) از محلول هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۱۱ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي فرايند UV/H2O2 در حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) از محلول هاي آبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسيداسيون پيشرفته
مقاله دترجنت هاي آنيوني
مقاله فرايند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپوري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سورفکتانت ها يکي از بزرگ ترين زنوبيوتيک هاي موجود در فاضلاب هاي شهري و صنعتي هستند. طي يک دهه گذشته مقادير زيادي از سورفکتانت ها به علت افزايش استفاده از دترجنت هاي مصنوعي در مصارف صنعتي و خانگي وارد محيط زيست شده است. در اين تحقيق پتانسيل حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي از محلول سنتتيک با فرايند اکسيداسيون پيشرفته UV/H2O2 مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه براي تعيين مقدار دترجنت هاي آنيوني از روش متيلن بلو و براي اندازه گيري ميزان جذب از دستگاه فتومتر در طول موج ۶۵۲ نانومتر استفاده گرديد. براي بررسي کارايي فرايند از متغيرهاي غلظت پراکسيد هيدروژن، غلظت اوليه دترجنت، pH و مدت زمان تابش استفاده گرديد و پتانسيل استفاده از فرايند براي تجزيه آلکيل بنزن سولفونات خطي با آزمون رگرسيون خطي چندگانه آناليز گرديد.
يافته ها: راندمان تابش فرابنفش به تنهايي در حذف دترجنت در مدت زمان ۲۰ دقيقه و در ۸=pH براي غلظت هاي دترجنت ۵۰ ميلي گرم در ليتر برابر ۳۸٫۸۸ درصد مي باشد. نتايج اين آزمايش ها نشان داد که پراکسيد هيدروژن در مدت زمان هاي ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقيقه هيچ تاثيري بر روي محلول دترجنت تهيه شده نداشته است. کارايي فرايند ترکيبي در مدت زمان هاي ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقيقه به ترتيب برابر ۸۶٫۲، ۹۰ و ۹۶٫۵ درصد بوده است.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که کارايي تابش فرابنفش و پراکسيد هيدروژن به تنهايي روش موثري براي حذف دترجنت آنيوني نيست ولي فرايند ترکيبي UV/H2O2 روش مناسبي در حذف دترجنت هاست.