مقاله بررسي کاربرد توام ميکوريزا و آزوسپريليوم با هدف بهينه سازي مصرف کود نيتروژن و فسفر در زراعت پايدار ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد توام ميکوريزا و آزوسپريليوم با هدف بهينه سازي مصرف کود نيتروژن و فسفر در زراعت پايدار ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکوريزا
مقاله آزوسپريليوم
مقاله ازت
مقاله فسفر
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اميد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اردلان
جناب آقای / سرکار خانم: خواست خدايي آيدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر همزيستي قارچ مايکوريزا و باکتري هاي آزوسپريليوم به عنوان کودهاي بيولوژيک در سطوح مختلف کود شيميايي فسفر و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت انجام گرفت. آزمايش ها به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در شرايط کنترل شده خاک درنظر گرفته شد. تيمارها شامل مصرف کود شيميايي فسفر و نيتروژن در۳ سطح (بدون مصرف ازت و فسفر)، (ازت ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار و فسفر ۵۰ کيلوگرم در هکتار، (ازت ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار  و فسفر ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار) و تيمار آزوسپريليوم در ۲ سطح ( مصرف و عدم مصرف ) تيمار ميکوريزا در ۲ سطح ( مصرف و عدم مصرف ) درنظر گرفته شدند. نتايج نشان داد عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت تحت تاثير تيمارهاي کودي قرارگرفتند. به طوري که آزوسپريليوم بر عملکرد دانه و تعداد دانه هاي بلال به طور معني داري اثر گذاشت اما بر وزن هزار دانه تاثير نداشت. مايکوريزا توانست بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در سطح ۱% تاثير مثبت بگذارد اما بر تعداد دانه در بلال اثر معني داري نداشت. با مصرف مقادير متوسط کودهاي شيميايي فعاليت اين ميکروارگانيسم ها بيشتر ولي با افزايش مصرف کودهاي شيميايي اين نقش کم رنگ مي گردد. هيچ گونه تاثيرمنفي و آنتاگونيستي بين ميکروارگانيسم هادراين تحقيق مشاهده نشد، لذا همراه با مصرف هردوميکروارگانيسم مي توان تا ۱۰۰ کيلوگرم کود ازت و ۵۰ کيلوگرم کود فسفر را بدون اينکه اثر منفي بر فعاليت آنها بگذارد مصرف نمود.