مقاله بررسي کاربرد نسبت Q توبين و مقايسه آن با نسبت هاي P/E و P/B در پيش بيني بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد نسبت Q توبين و مقايسه آن با نسبت هاي P/E و P/B در پيش بيني بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله شاخصQ توبين
مقاله بازده حقوق صاحبان سهام
مقاله نسبت هاي ارزشيابي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسن فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دلايل به نتيجه نرسيدن تلاش مديراني که علاقه مند به ارتقاي سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاري مناسب براي ارزيابي عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرايط نوين اقتصادي، تغييرات موجود در الگوهاي جديد مديريتي و اداره سازمان ها، پيدايش برداشت هاي جديد از مفهوم کنترل مديريت و تئوري نمايندگي و همچنين ناکارآمدي روش هاي سنتي ارزيابي، ضرورت تغيير و تحول در معيارهاي سنجش عملکرد را پديد آورده است. در اين راستا، معيارها و روش هاي گوناگوني ارايه گرديده که يکي از اين معيارها، نسبتQ  توبين است. از اين رو پژوهش حاضر، پس از ارايه اين شاخص، به عنوان معيار نوين ارزيابي عملكرد، بررسي شد كه آيا اين نسبت، به عنوان يك معيار ارزيابي عملكرد، در مقايسه با معيارهايي هم چون نسبت قيمت به سود (P/E) و نسبت قيمت به ارزش دفتري (P/B)، تصوير بهتري از عملكرد آينده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان مي دهد؟
در راستاي پاسخ به مساله فوق، يک دوره پنج ساله (سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵) در نظر گرفته شد. جامعه آماري، کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهايت با اعمال چند محدوديت، ۱۴۱ شرکت داراي شرايط در اين مطالعه انتخاب شدند. در اين پژوهش، روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي و آناليز واريانس مورد استفاده قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در فرايند پيش بيني بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پيش بيني کنندگي نسبت Q توبين در مقايسه با ساير نسبت هاي ارزشيابي از جمله P/E وP/B  بيشتر است، ولي قدرت پيش بيني کنندگي آن زياد نيست .