مقاله بررسي کاربرد نقشه هاي پوشش برفي حاصل از تصاوير ماهواره‏اي MODIS در مدل سازي رواناب ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد نقشه هاي پوشش برفي حاصل از تصاوير ماهواره‏اي MODIS در مدل سازي رواناب ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد کرج)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح تحت پوشش برف
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله SRM،MODIS
مقاله حوزه آبخيز سد کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميريعقوب زاده ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سطح تحت پوشش برف يکي از پارامترهاي مهم و دخيل در ميزان جريان رواناب حاصل از ذوب برف بوده و با توجه به مشکل بودن پايش و اندازه گيري ميزان سطح تحت پوشش برف در حوزه هاي آبخيز کوهستاني تصاوير ماهواره اي به عنوان جايگزين پايش ها و عمليات هاي زميني تهيه نقشه سطح تحت پوشش برف در حوزه هاي آبخيز مطرح شده اند. سطح تحت پوشش برف حاصل از پردازش تصاوير ماهواره اي را مي‏توان به عنوان يکي از مهم ترين داده هاي ورودي در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف تلقي نمود. در اين نوشتار، از تصاوير ماهواره اي MODIS براي تهيه نقشه سطح تحت پوشش برف در حوزه آبخيز سد کرج استفاده شده است. به منظور بررسي ميزان اختلاف در بازتابش باندهاي مختلف در تصاوير، نيمرخ برداري انجام و بدين شکل قابليت کاربرد شاخص پوشش برفي در تصاوير ماهواره اي MODIS مورد تاييد قرار گرفت. در انتها، شبيه سازي رواناب ذوب برف در حوزه آبخيز سد کرج به عنوان يکي از کاربردهاي اساسي پردازش تصاوير ماهواره‏اي و استخراج سطح پوشش برف ارایه شده است. نتايج نشان مي دهد شاخص پوشش برفي همراه با آستانه گذاري طيفي بر روي باند ۲ و ۴ رابطه اي پايدار در استخراج نقشه پوشش برفي را ارایه مي نمايد. همچنين جريان شبيه سازي شده در سال آبي ۸۱-۸۰ با ضريب تبيين ۰٫۴۶۷۸ و تفاضل حجم ۰٫۱۲۹۲ متر مکعب بر ثانيه نشان از دقت داده هاي حاصل از نقشه هاي پوشش برفي به دست آمده از تصاويرMODIS دارد.