مقاله بررسي کاربرد هورمون LHRH-A2 در تکثير مصنوعي تاسماهي ايراني (قره برون) (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد هورمون LHRH-A2 در تکثير مصنوعي تاسماهي ايراني (قره برون) (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
مقاله تكثير مصنوعي
مقاله هورمون LHRH-A2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنظري رجب
جناب آقای / سرکار خانم: مدانلوكردكلايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طي دهه هاي گذشته تعداد کافي ماهي بالغ جهت استحصال غده هيپوفيز و كاربرد آن براي تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري در دسترس بود. با کاهش شديد صيد در سال هاي اخير، ميزان غده هيپوفيز استحصالي نيز كاهش يافت. لذا در اين تحقيق هورمونLHRH-A2  در دوزهاي مختلف جهت تکثير مصنوعي تاسماهي ايراني مورد استفاده قرار گرفت. مولدين طبق روشهاي رايج از لحاظ ظاهري و رسيدگي جنسي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت ۷۱ قطعه مولد ماده تاسماهي ايراني كه داراي رسيدگي مناسب بودند با دوزهاي ۵/۳، ۷، ۸ و ۱۰ ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن ماهيان مولد ماده، مورد تزريق قرار گرفتند. نتايج نشان داد، كاربرد هورمون LHRH-A2 در دوزهاي فوق مي تواند منجر به رسيدگي نهايي و اوولاسيون مولدين شود. بررسي و تحليل نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با توجه به کاهش تعداد ماهي صيد شده براي استحصال غده هيپوفيز و همچنين كاربرد آسان و كارايي بالاي هورمون LHRH-A2، مي توان از آن به عنوان يک جايگزين مناسب براي غده هيپوفيز در تکثير مصنوعي تاسماهي ايراني استفاده نمود.