براي تحليل داده ها از قابليت ها و آماره هاي موجود در نرم افزار اس پي اس اس ١٨.٠ استفاده شده است . براي تجزيه و تحليل از آماره – هاي توصيفي مانند جدول فراواني و درصد براي توصيف داده ها استفاده شده است . از آماره رگرسيون لجستيک به منظور بررسي فرضيات تحقيق به فراخور سطح سنجش متغيرهاي هر فرضيه، مورد استفاده قرار گرفته است .

به منظور آگاهي دقيق تر از چگونگي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق ، از رگرسيون لجستيک چند متغيره به روش گام به گام استفاده شده است .

از آزمون آلفاي کرونباخ و تحليل عاملي براي بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استفاده شده است .

بررسي کاربري اراضي  موجود محله ابيوردي:

محله ابيوردي از جمله محدوده هاي توسعه جديد شهري است که در اثر توسعه شهر به سمت شمال و شمال غرب شکل يافته است و اکنون در اين محله علي رغم شکل نامناسب زمين ، شاهد رونق ساخت و سازهاي مسکوني هستيم . در اين محله کاربري غالب مسکوني است به طوري که از ١٣٣١ قطعه موجود با مساحت ٣٠٧٨٩٦ مترمربع ، بخش اعظم  قطعات کاربري مسکوني دارند که اين امر بيانگر رشد سريع ساخت و ساز مسکوني در اين منطقه به دليل وجود منافع اقتصادي و عدم توسعه ساير کاربري هاي خدماتي شهري متناسب با آن مي باشد.

ابيوردي (ابوالوردي ) يا در زبان محلي بلوردي يکي از محله هاي شهر شيراز است اين محله در ابتداي بلوار چمران واقع شده است .

همچنين استاديوم ورزشي شهداي ابيوردي و استخر انقلاب و بيمارستان حافظ در اين محله واقع شده اند خانواده هاي مقيم اين محل از نوادگان نادرشاه افشار هستند که پس از کوچ خود از ابيورد(باورد) که نام روستايي در استان خراسان و محل تولد نادر است به شيراز آمده و مدت چند صد سال است که در اين محل اقامت دارند.

لازم به ذکر است که اين خاندان بازبان آذري مکالمه ميکنند که پس از اقامت طولاني خود در شيراز با لهجه شيرازي تلفيق شده و لهجهاي جداگانه از زبان ترکي را موجب شده است .