مقاله بررسي کاريوتيپي گونه هاي بخش Heliobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis) موجود در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کاريوتيپي گونه هاي بخش Heliobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis) موجود در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله بخش Heliobrychis
مقاله گونه ها
مقاله تجزيه آماري چند متغيره
مقاله تعداد کروموزوم
مقاله کاريوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: تاجديني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نه گونه از بخش  Heliobrychisجنس Onobrychis (اسپرس)، از مناطق طبيعي ايران جمع آوري و با استفاده از مريستم انتهايي ريشه، تعداد و ابعاد كروموزم ها در مرحله ميتوز اندازه گيري و فرمول كاريوتيپي هر گونه تعيين شد. تعداد كروموزوم پايه در گونه ها بين ۷=X و ۸=X و تيپ كروموزوم ها نيز از نوع متاسنتريك تا ساب متاسنتريك بود. بيشترين مقدار طول ژنوم متعلق به گونه  O. scrobiculata(24.26 ميکرون) و كمترين ميانگين طول ژنوم به گونه O. lunata (14.76 ميکرون) تعلق داشت. گونه O. heliocarpa با فرمول کاريوتيپي ۱۶m بيشترين درصد شکل کلي (۴۴٫۸۵۶) و کمترين مقدار شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومي (۰٫۲۱۸) و گونه O. oxyptera با فرمول کاريوتيپي ۲m+14sm کمترين درصد شکل کلي (۳۲٫۵۵۲) و بيشترين شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومي (۰٫۴۸۹) را داشتند. در ميان گونه هاي مورد بررسي گونه هايO. heliocarpa  و O. lunata در كلاس A قرار گرفتند و داراي كاريوتيپ هاي متقارن تر بودند كه نشان دهنده ابتدايي تر بودن اين دو گونه است. گونه O. oxyptera در كلاس B3 قرار گرفت و كاريوتيپ آن به سوي نامتقارني و پيشرفته بودن تمايل داشت. در تجزيه به مولفه هاي اصلي، سه مولفه اول بيش از ۹۶ درصد از تنوع بين داده ها را توجيه کردند. در تجزيه خوشه اي به روش Ward بر اساس صفات کاريوتيپي گونه هاي مورد مطالعه در دو گروه مجزا قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين تجزيه براي رده بندي گونه ها و انتخاب گونه هاي نزديك به يكديگر براي انجام تلاقي بين گونه اي قابل استفاده است.