مقاله بررسي کارکردهاي اجتماعي و فرهنگي دانشگاه ها از نظر دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارکردهاي اجتماعي و فرهنگي دانشگاه ها از نظر دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله جامعه پذيري
مقاله مشارکت جمعي
مقاله تعالي معنوي
مقاله آگاهي تاريخي و پايگاه اجتماعي
مقاله اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مين باشي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه از کارکردها و رسالت هاي کليدي دانشگاه ها در کنار اهتمام به وظايف و کارکردهاي علمي، رسالت هاي اجتماعي و فرهنگي دانشگاه هاست که به شدت مورد تاکيد قرار گرفته است. اگرچه کارکردهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه که شامل توليد، اشاعه و آموزش دانش و تربيت نيروي متخصص است، اهميت خاصي دارد و جزو وظايف ذاتي دانشگاه هاست، اما کارکرد فرهنگي و اجتماعي دانشگاه که شامل، کمک به رشد و توسعه فرهنگي، آگاهي تاريخي، سرمايه فرهنگي، مشارکت اجتماعي و تجديد حيات جامعه، جامعه پذيري، تعالي معنوي و … است، اهميت خاصي يافته و ضرورت توجه به آن به يک مساله حياتي بدل شده است. لذا با توجه به اهميت و ضرورت اين مساله، هدف کلي پژوهش، بررسي کارکردهاي اجتماعي و فرهنگي دانشگاه ها و ميزان تحقق پذيري آن ها از ديدگاه دانشجويان با در نظر گرفتن ويژگي هاي فردي و پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده هايشان مي باشد. تحقق هدف فوق و شناخت دقيق ابعاد مساله، در گرو ارزيابي تحقيقات و مطالعات پيشين و امعان نظر در نظريه هاي موجود است. در راستاي تحقق اين مهم، مساله پژوهش در پرتو نظريه کارکردگرايي و مدل نظري AGIL، با استفاده از روش تحقيق پيمايشي ديدگاه هاي دانشجويان مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است. بر اساس نتايج اين تحقيق، ارزيابي دانشجويان در خصوص کارکردهاي دانشگاه در سطح نسبتا خوب بوده است، بطوريكه بين سرمايه فرهنگي و سن، مقطع تحصيلي و نيز رشته تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري نشان داده مي شود. همچنين بين تعالي معنوي و سن و رشته تحصيلي نيز رابطه معناداري وجود دارد.