مقاله بررسي کارکردهاي اجرايي بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کارکردهاي اجرايي بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال دوقطبي
مقاله کارکردهاي اجرايي
مقاله زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي آباد تمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كافي سيدموسي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي کارکردهاي اجرايي بيماران دوقطبي و تاثير زمان در آنها.
روش: ۹۹ آزمودني از طريق نمونه گيري غيرتصادفي در دست رس انتخاب و در سه گروه مزمن دوقطبي (n=33)، دوره نخست دوقطبي (n=33) و گروه شاهد (n=33) قرار داده شدند. عملکرد مداوم، خرده مقياس فراخناي ارقام، رنگ – واژه استروپ و دسته بندي کارت هاي ويسکانسين ارزيابي شد.
يافته ها: نتايج تحليل واريانس يک راهه نشان داد که گروه هاي دوقطبي نسبت به گروه شاهد، به طور قابل ملاحظه اي دچار اختلال هستند، اما بين بيماران مزمن و دوره نخست دوقطبي تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر عدم تاثير زمان در عملکرد اجرايي بيماران دوقطبي است.