مقاله بررسي کاني شناسي خاک هاي تشکيل شده بر روي سازند آغاجاري در مناطق مسجد سليمان و قلعه خواجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کاني شناسي خاک هاي تشکيل شده بر روي سازند آغاجاري در مناطق مسجد سليمان و قلعه خواجه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناسي
مقاله کاني رسي
مقاله پراش اشعه ايکس
مقاله توپوگرافي
مقاله مسجد سليمان
مقاله قلعه خواجه
مقاله سازند آغاجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده شهري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جهت مطالعه کاني هاي موجود در خاک هاي تشکيل شده بر روي سازند آغاجاري و ارتباط کاني هاي تشکيل شده با توپوگرافي، دو مقطع در مناطق مسجد سليمان و قلعه خواجه انتخاب گرديد. محل حفر نيمرخ ها و نمونه برداري طوري انتخاب گرديد که بتواند اثر توپوگرافي را در يک توپوسکانس نشان دهد. اين خاک ها از نظر مواد مادري يکسان هستند و مهم ترين وجه تمايز آن ها توپوگرافي و به طبع آن اقليم مي باشد.
هدف: اهداف اين تحقيق عبارت است از: شناسايي کاني هاي رسي، بررسي اثرات توپوگرافي بر روي تغييرات کاني هاي رسي و تکامل خاک ها در يک توپوسکانس، با توجه به يکسان بودن مواد مادري در مناطق مسجد سليمان و قلعه خواجه.
روش بررسي: بر اساس وضعيت محل و توپوگرافي تعدادي نقاط مشاهده اي بررسي و در پنج نقطه اقدام به حفر نيمرخ هاي شاهد گرديد. کليه نيمرخ ها بر اساس دستورالعمل تشريح نيمرخي وزارت کشاورزي آمريکا تشريح و از افق هاي مختلف آن ها نمونه برداري شد. مطالعات کاني شناسي توسط ديفراکتوگرام هاي پراش اشعه ايکس انجام گرفت.
نتايج: ديفراکتوگرام هاي پراش اشعه ايکس مواد مادري بيانگر حضور کاني هاي ايليت، کائولينيت، کوارتز و فلدسپار و ديفراکتوگرام هاي پراش اشعه ايکس نمونه هاي خاک وجود کاني هاي ايليت، کلريت، کائولينيت، ورميکوليت، اسمکتيت و در بعضي نمونه ها کاني پالي گورسکيت را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: در نيمرخ هاي انتخابي هر چه از قله به طرف پاي شيب نزديک مي شويم از ميزان کاني هاي اوليه مانند ايليت کاسته و بر کاني اسمکتيت افزوده مي شود که دليلي بر تکامل خاک مي باشد. هم چنين با کاهش شيب ميزان کاني اسمکتيت و ورميکوليت افزايش و در نتيجه ظرفيت تبادل کاتيوني خاک افزايش پيدا مي نمايد.