مقاله بررسي کاني شناسي و رفتار عناصر نادر خاكي (REE) در زون هاي دگرسان گرمابي توده گرانيتوئيدي آستانه (جنوب باختري اراک، استان مرکزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کاني شناسي و رفتار عناصر نادر خاكي (REE) در زون هاي دگرسان گرمابي توده گرانيتوئيدي آستانه (جنوب باختري اراک، استان مرکزي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه
مقاله عناصر نادر خاكي (REE)
مقاله دگرساني گرمابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: افشوني سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده محمدولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده گرانيتوئيدي آستانه در ۴۰ کيلومتري شهرستان اراک قرار گرفته و بخشي از زون ساختاري سنندج – سيرجان را در باختر ايران تشکيل مي دهد. بيشتر اين توده نفوذي از سنگ هاي گرانوديوريتي تشکيل شده و به طور گسترده اي دستخوش دگرساني گرمابي شده است. توصيف اين زون هاي دگرسان بر اساس بررسي هاي صحرايي، کاني شناسي و رفتار عناصر نادرخاکي (REE) موضوع اين مقاله است. در گستره مورد بررسي هشت زون دگرسان گرمابي شامل زون فيليک (سريسيتي) با انبوهه هايي از كوارتز، سريسيت و پيريت؛ کلريتي با مجموعه كوارتز، سريسيت، و كلريت؛ پروپيليتي با مجموعه كاني هاي كلريت، اپيدوت، كلسيت و آلبيت؛ آرژيليتي با فراواني بيشتر كاني هاي رسي (كلريت و ايليت)؛ سيليسي با فراواني كوارتز؛ آلبيتي با كاني هاي آلبيت، كلريت؛ و كوارتز؛ هماتيتي با انبوهه هايي از هماتيت، كربنات هاي آهن (آنكريت و سيدريت)؛ و بالاخره كلريت تورماليني شده با كاني شاخص تورمالين (دراويت) قابل شناسايي هستند. نتايج حاصل نشان مي دهند كه تفاوت هاي چشمگيري در رفتار REEها، در زون هاي مختلف دگرسان اين منطقه وجود دارد به طوري که در زون دگرسان سريسيتي LREEها غني شده اند، ولي الگوي HREEها (به استثناي Yb كه غني شده است) در مقايسه با سنگ نادگرسان معادل خود، تغييري نمي كند. در زون دگرسان كلريتي LREEها تهي شده اند ولي HREEها رفتارهاي متفاوتي نشان مي دهند. در زون هاي دگرسان پروپيليتي و آرژيليتي همه REEها تهي شده اند ولي LREEها در مقايسه باHREE ها تهي شدگي بيشتري نشان مي دهند، و در زون دگرسان سيليسي و هماتيتي LREEها در مقايسه با HREEها غني شدگي نشان مي دهند، و بالاخره در زون دگرسان آلبيتي و زون تورماليني همه REEها تهي شده اند. اين ويژگي ها نشان مي دهند كه رفتار REEها در زون هاي دگرسان گرمابي توده گرانيتوئيدي آستانه در واقع به واسطه PH، حضور آميخته هاي يوني در شاره و وجود كاني هاي ثانويه اي كه بتوانند REEها را در ساختار خود بپذيرند، كنترل مي شوند.