مقاله بررسي کشتارگاهي فون انگل هاي کرمي لوله گوارشي گوسفندان در شهرستان سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي کشتارگاهي فون انگل هاي کرمي لوله گوارشي گوسفندان در شهرستان سنندج
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل هاي کرمي
مقاله لوله گوارش
مقاله گوسفند
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان صباح
جناب آقای / سرکار خانم: كس نزالي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي حاضر به منظور شناسايي فون انگل هاي کرمي لوله گوارشي گوسفند در کشتارگاه سنندج طي يک دوره ۱۲ ماهه به مرحله اجرا گذارده شد، به اين منظور بعد از تهيه ۱۰۰ لوله گوارش کامل (مري تا انتهاي راست روده) از هر دام، هر قسمت به طور مجزا از نظر انگل هاي کرمي تحت بررسي قرار گرفت. مري صرفا با باز کردن و مشاهده مستقيم مخاط و ساير قسمت هاي دستگاه گوارش با شستشوي محتويات هر قسمت به طور جداگانه ازمايش شد و در هر مورد کرم هاي جدا شده پس از شناسايي گونه اي جهت تعيين شدت الودگي شمارش گرديد. در تحقيق حاضر ميزان الودگي کرمي در گوسفندان مورد مطالعه ۳۸% (۳۸ مورد) و تعداد کرم جدا شده از لوله گوارش بين ۱ تا ۶۵۰ عدد بود. در شکمبه و نگاري لاشه هاي تحت بررسي هيچگونه انگل کرمي مشاهده نشد، نتايج حاصل از بررسي ساير قسمت هاي لوله گوارش به اين شکل بود که در ۱۰۰ گوسفند تحت ازمايش ۹ گونه نماتود و ۲ گونه سستود جدا گرديد. در ناحيه مري نماتود گونژيلونما پولکروم (۵ درصد)، در شيردان به ترتيب اوسترتاژيا اکسيدنتاليس (۱۱ درصد)، اوسترتاژيا سيرکومسينکتا (۲ درصد)، مارشالاجيا مارشالي (۵ درصد) و همونکوس کونتورتوس (۱ درصد)، در روده باريکبه ترتيب نماتوديروس ئواراتيانوس (۸ درصد)، مونيزيا بندني (۳ درصد) و اويتلينا سانتري پونکتاتا (۱۲ درصد) و در روده بزرگبه ترتيب تريشوريس اويس (۱۰ درصد)، ازوفاگوستوموم ونولوزوم (۲ درصد) و اسکريابينما اويس (۳ درصد) بودند. نتايج حاصل از بررسي حاضر نشان دهنده الودگي بالاي لوله گوارش دامهاي تحت ازمايش به کرم هاي انگلي مي باشد.