مقاله بررسي کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و سويا [.Glycine max (L.) Merr] در تاريخ هاي مختلف کاشت (گزارش كوتاه علمي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و سويا [.Glycine max (L.) Merr] در تاريخ هاي مختلف کاشت (گزارش كوتاه علمي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت مخلوط
مقاله تاريخ کاشت
مقاله نسبت هاي کاشت
مقاله سويا
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري ايران دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت مخلوط مي تواند به عنوان يکي از راه هاي افزايش عملکرد و پايداري توليد در واحد سطح مطرح باشد. به منظور بررسي کشت مخلوط ذرت و سويا در تاريخ هاي مختلف کاشت، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري طي سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اجرا در آمد. آزمايش در قالب اسپليت پلات با دو فاکتور بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در دو سال و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول تاريخ کاشت (A) در سه سطح ] a1 (اول ارديبهشت)، a2 (15 ارديبهشت)، a3 (30 ارديبهشت)] و فاکتور دوم نسبت هاي کاشت  (B)در پنج سطح ] b1 (8 رديف ذرت)، b2 (2 رديف سويا + ۲ رديف سويا) b3 (3 رديف سويا + ۲ رديف ذرت + ۳ رديف سويا)، b4 (3 رديف ذرت + ۲ رديف سويا + ۳ ديف ذرت) و b5 (8 رديف سويا)] بود. نتايج نشان داد که بيشترين عملکرد، تعداد دانه در مترمربع، تعداد دانه در گياه، تعداد دانه در بلال و بيشترين وزن خشک چوب بلال در ذرت در تاريخ ۱۵ ارديبهشت، در تيمار b3 و در سال دوم بود. با افزايش رديف هاي کاشت ذرت و کاهش رديف هاي کاشت سويا مقدار محصول، تعداد دانه در گياه و تعداد دانه در متر مربع، در ذرت افزايش و در سويا کاهش يافت. بيشترين نسبت برابري زمين (LER) در کشت مخلوط و در تيمار b3 با مقدار ۳۷/۱ بود که نشان دهنده سودمندي کشت مخلوط است.