مقاله بررسي کشت مخلوط نواري سورگوم علوفه اي با لوبيا چشم بلبلي و سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کشت مخلوط نواري سورگوم علوفه اي با لوبيا چشم بلبلي و سويا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي کشت مخلوط نواري
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله لوبيا چشم بلبلي
مقاله سويا
مقاله نسبت برابري زمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرصتيان سيده انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر الگوهاي کشت مخلوط نواري لگوم ها (لوبيا چشم بلبلي و سويا) بر عملکرد کمي و کيفي سورگوم علوفه اي، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴ انجام شد. آزمايش به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام گرديد. نسبت هاي مختلف کاشت عبارت از کشت هاي خالص سورگوم (SSS)، لوبيا چشم بلبلي (CCC) و سويا (GGG) هر کدام در ۱۲ رديف، کشت هاي مخلوط نواري ۴ رديف سويا، ۴ رديف سورگوم و ۴ رديف لوبيا چشم بلبلي (CSG)؛ مخلوط ۴ رديف سويا، ۴ رديف سورگوم و ۴ رديف سويا (GSG)؛ مخلوط ۴ رديف لوبيا چشم بلبلي، ۴ رديف سورگوم و ۴ رديف لوبيا چشم بلبلي (CSC)؛ مخلوط ۴ رديف سويا و ۸ رديف سورگوم (GSS)؛ و بالاخره مخلوط ۴ رديف لوبيا چشم بلبلي و ۸ رديف سورگوم  (CSS)بودند. نتايج حاصل نشان داد که الگو هاي کشت مخلوط نواري بطور معني داري (P£۰٫۰۵)، سبب افزايش وزن علوفه خشک سورگوم و همچنين افزايش عملکرد دانه لگوم ها مي شود. بيشترين عملکرد علوفه خشک سورگوم (۲۲۰۷۹ کيلوگرم در هکتار) در کشت خالص سورگوم (SSS) و کمترين آن (۱۰۴۶۹ کيلوگرم در هکتار) در الگوي کشت مخلوط نواري هر سه گياه (CSG) بدست آمد. بيشترين عملکرد دانه لگوم ها نيز در کشت خالص آنها (CCC يا GGG) مشاهده شد. اثر الگو هاي مخلوط نواري بر صفات کيفي علوفه سورگوم نيز معني دار گرديد (P£۰٫۰۵). بيشترين درصد قابليت هضم علوفه سورگوم (%۷۱) به ترتيب در الگوهاي مخلوط نواري CSS و GSS، پروتئين خام در الگوي مخلوط  (%15.2) CSGو فيبر خام (%۴۸٫۱) در کشت خالص سورگوم (SSS) بدست آمد. با توجه به افزايش ۳۰-۸ درصدي مجموع عملکرد علوفه خشک سورگوم و عملکرد دانه لگوم ها در الگوي مخلوط هر سه گياه (CSG) نسبت به ساير الگوهاي مخلوط نواري و همچنين کيفيت بالاتر علوفه سورگوم در الگوهاي مخلوط CSS،GSS  و CSG نسبت به کشت خالص آنها مي توان نتيجه گرفت که جايگزين کردن اين دو لگوم (سويا و لوبيا چشم بلبلي) در طرفين رديف هاي کشت سورگوم (نسبت کاشت ۴:۴:۴)، ضمن افزايش تنوع و کاهش رقابت گياهان، برتري بيولوژيک الگوي کشت مخلوط نواري (با نسبت برابري زمين=۲۵/۱) را نسبت به کشت خالص سورگوم علوفه اي از لحاظ کمي و کيفي موجب مي شود.