مقاله بررسي کلينيکي تاثير خميردندان پارودنتکس بر ميزان التهاب لثه و پلاک ميکروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کلينيکي تاثير خميردندان پارودنتکس بر ميزان التهاب لثه و پلاک ميکروبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خميردندان
مقاله التهاب لثه
مقاله پلاک ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالقاني فريال
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: تنها زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خمير دندان (Parodontax) به علت دارا بودن محتواي گياهي خاص مدعي است که در درمان و پيشگيري از التهاب لثه اثر ويژه ‌اي دارد. هدف از اين مطالعه، مقايسه تاثير باليني اين خمير دندان با خمير دندان کرست (۷ Complete Crest) در کنترل پلاک و التهاب لثه مي ‌باشد.
روش بررسي: اين کار آزمايي باليني بر روي چهل بيمار مبتلا به التهاب لثه که به بخش پريودنتيکس دانشکده دندانپزشکي دانشگاه شاهد مراجعه کرده بودند، انجام پذيرفت. بيماران به طور تصادفي به دو گروه بيست نفري مورد (خمير دندان پارودنتکس) و شاهد (خمير دندان کرست) تقسيم شدند. متغيرهاي مورد بررسي ميزان پلاک و التهاب لثه بود که توسط اندکس پلاک Turesky و اندکس لثه Loe & Silness  در زمان شروع مطالعه و يک ماه پس از مصرف خمير دندان ارزيابي شد. تغييرات اندکس ‌ها در داخل هر گروه با آزمون Wilcoxon و بين دو گروه با آزمونMann-Whitney  مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته‌ ها: در گروه شاهد اندکس پلاک از
۲٫۵۸ به ۲٫۴۶ و در گروه مورد از ۲٫۶۸ به ۲٫۴۸ تغيير يافت. ميزان کاهش پلاک در هر يک از گروه ها معني ‌دار بود ولي در مقايسه دو گروه با هم، تفاوت معني ‌داري مشاهده نشد. اندکس لثه در گروه شاهد از ۱٫۴۳ به ۱٫۲۲ و در گروه مورد از ۱٫۳۶ به ۱٫۱۵ کاهش يافت. اين تغيير در هر يک از گروه ها معني ‌دار بود ولي تفاوت آماري بين دو گروه ديده نشد.
نتيجه‌ گيري: هر دو خمير دندان تاثير مشابهي بر روي اندکس لثه و پلاک داشتند و خمير دندان پارودنتکس در کاهش ميزان پلاک و التهاب ارجحيتي نسبت به خمير دندان کرست نشان نداد.