مقاله بررسي کمي اشتغالزايي بخشهاي اقتصادي استان کردستان در چارچوب جدول داده و ستانده (I-O) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کمي اشتغالزايي بخشهاي اقتصادي استان کردستان در چارچوب جدول داده و ستانده (I-O)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغالزايي
مقاله استان کردستان
مقاله جدول داده-ستانده
مقاله پيوندهاي پسين و پيشين
مقاله وضعيت اقتصادي
مقاله ضريب فزاينده توليد
مقاله ضريب فزاينده اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زنوز بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکر تنظيم جدول داده و ستانده منطقه اي، اولين بار توسط لئونتيف براي يک منطقه، سپس توسط ايزارد براي دو منطقه و در نهايت توسط خانم پلانسکي براي چند منطقه مطرح شد. اين جدول در جنبه هاي مختلف سياستگذاري منطقه اي، مانند تحليل ضرايب فزاينده يک يا چند منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد، از ديگر کاربردهاي اين جدول، پيش بيني توليد، اشتغال و واردات است.
در اين مقاله ابتدا جدول داده و ستانده سال ۱۳۷۹ استان کردستان به دو صورت پانزده و ۴۵ بخشي، به کمک روشهاي آماري و غير آماري (مختلط) تهيه و سپس بر اساس آن ساختار اقتصاد استان، بوي‍ژه وضعيت اشتغال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد به ازاي افزايش يک ميليون ريال در تقاضاي نهايي، ۱٫۰۰۲ ميليون ريال توليد، افزايش پيدا مي کند و بخشهاي ساختمان و خدمات واحدهاي مسکوني به ترتيب بيشترين و کمترين توان اشتغالزايي را دارند. در نهايت در اين تحقيق مشخص شد بخش ساختمان، انگيزه بيشتري براي استفاده از داده هاي واسطه ساير بخشها و بخش معدن، نقش کليدي در يکپارچه سازي اقتصاد منطقه را دارا است. لذا بهتر است به اين بخشها توجه کافي منظور شود.