مقاله بررسي کمي رابطه بين توسعه شبکه راهها و تخريب سيماي سرزمين اطراف تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کمي رابطه بين توسعه شبکه راهها و تخريب سيماي سرزمين اطراف تالاب انزلي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخريب سيماي سرزمين
مقاله تالاب انزلي
مقاله تحليل شبکه
مقاله راه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذري دهكردي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي شقزچي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق محدوده اطراف تالاب انزلي درحد فاصل جاده رشت-کپورچال و درياي خزر به دو زون زراعي و شهري تقسيم شد. پيچيدگي شبکه راه از طريق تشکيل ماتريس اتصالات و ارتباط بين شاخص هاي پيچيدگي شبکه با تخريب سيماي سرزمين مورد ارزيابي قرار گرفت. به وسيله ماتريس اتصالات و تحليل شبکه در هر زون پارامتر هاي γ،β ، α%، μ مربوط به شبکه راهها که نماينگر دسترسي و شدت ارتباطات هستند محاسبه شدند. مقدار γ،β ، α%، μ در زون زراعي ۰٫۴، ۱٫۱۱، ۲ درصد، ۶۰ و در زون شهري به ترتيب ۰٫۳۷،۱٫۱۰ ،۱٫۱  درصد، ۶۶ به دست آمد. بيشترين نفوذ انساني مربوط به زون شهري است و تعداد نقطه هاي تقاطع و اتصال ها در اين زون بيشتر از زون زراعي است و امکان برقراري ارتباط در زون شهري از زون زراعي بيشتر است که منجر به پهروشدگي و تخريب بيشتر سيماي سرزمين مي شود. شاخص γ و β در زون زراعي بالاتر از زون شهري محاسبه شده که با توجه به پايين تر بودن شاخص دسترسي مي تواند نشانه اتصالات کوتاه و پر تراکم مسيرهاي منتهي به باغات و زمين هاي کشاورزي که نوعي دسترسي محلي محسوب مي گردد باشد. اين مسيرها هر چند کوتاه هستند اما تراکم بالاي آن ها منجر به تخريب سيماي سرزمين در زون زراعي مي گردد.