مقاله بررسي کمي و کيفي محتواي کتاب جامعه شناسي دوره متوسطه (علوم انساني) بر اساس ديدگاه اجتماعي در برنامه ريزي درسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کمي و کيفي محتواي کتاب جامعه شناسي دوره متوسطه (علوم انساني) بر اساس ديدگاه اجتماعي در برنامه ريزي درسي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محتوا
مقاله ديدگاه اجتماعي
مقاله برنامه ريزي درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا سيده صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي کمي و کيفي محتواي جامعه شناسي دوره متوسطه بر اساس ديدگاه اجتماعي در برنامه ريزي درسي از نظر دبيران و دانش آموزان در انزلي اجرا شده است. در اين پژوهش جامعه آماري شامل تمامي دبيران (۴۰ نفر) و دختران پايه دوم و سوم دبيرستان (۵۸۰ نفر) هستند. نمونه آماري براي معلمان ۲۳ نفر زن و ۱۵ نفر مرد و ۲ نفر هم نامشخص هستند. با استفاده از فرمول کوکران ۲۳۲ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي انتخاب شدند و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر روي انتقال فرهنگي، تغيير و تحول اجتماعي و شهروند مردم سالار مي باشد.
روش تحقيق توصيفي – پيمايشي مي باشد. براي تجزيه و تحليل فرضيه ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و آزمون خي دو (X2) استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بين محتواي دروس جامعه شناسي با انتقال فرهنگي با تربيت شهروند مردم سالار و تغيير تحول اجتماعي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين همه سوالات تفاوت معنادار وجود دارد.