مقاله بررسي کنترل شيميايي علف هاي هرز ارزني (.Setaria glauca (L.) Beauv) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (.Festuca arundinacea Schreb) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کنترل شيميايي علف هاي هرز ارزني (.Setaria glauca (L.) Beauv) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (.Festuca arundinacea Schreb)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزني
مقاله فتان بلند
مقاله قاصدک
مقاله کنترل شيميايي
مقاله علف کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيح الهي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميقاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي کنترل شيميايي علف هاي هرز ارزني (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (Taraxacum syriacum boiss.) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.)، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار و ۱۱ تيمار در سال ۱۳۸۵ در تهران انجام شد. تيمارهاي آزمايشي براي کنترل ارزني عبارت بودند از ديکلوفوپ متيل (ايلوکسان) با فرمولاسيون ۳۶ درصد EC به ميزان ۲٫۵ و ۳ ليتر در هکتار، فنوکساپروپ پي اتيل (پوماسوپر) + مفن پير داي اتيل با فرمولاسيون ۷٫۵ درصد EW به ميزان ۰٫۸ و ۱ ليتر در هکتار، کلودينافوپ پروپارژيل (تايپک) با فرمولاسيون ۸ درصد EC به ميزان ۰٫۶ و ۰٫۸ ليتر در هکتار، ترالکوکسيديم (گراسپ) با فرمولاسيون ۲۵ درصد SC به ميزان ۱ و ۱٫۲ ليتر در هکتار، سولفوسولفورون (آپيروس) با فرمولاسيون ۷۵ درصد DF به ميزان ۲۷ و ۳۵ گرم در هکتار و شاهد بدون علف کش. تيمارهاي آزمايشي براي کنترل قاصدک عبارت بودند از: توفوردي + ام سي پي آ (يو ۴۶ کمبي فلوييد) با فرمولاسيون ۷۲ درصد SL به ميزان ۱٫۵ و ۲ ليتر در هکتار ديکلوپروپ پي + مکوپروپ پي + ام سي پي پي (دوپلسان سوپر) با فرمولاسيون ۶۰ درصد SL به ميزان ۲ و ۲٫۵ ليتر در هکتار، بروموکسينيل + ام سي پي آ (برومايسيد) با فرمولاسيون ۱۰ درصد SL به ميزان ۱٫۵ و ۲ ليتر در هکتار، مزوسولفورون متيل + يدوسولفورون متيل سديم (شواليه) با فرمولاسيون ۶ درصد WG به ميزان ۳۵۰ و ۴۰۰ گرم در هکتار، متري بيوزين (سنکور) با فرمولاسيون ۷۰ درصد WP به ميزان ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گرم در هکتار و شاهد بدون علف کش. تيمارهاي علف کش سه بار روي ارزني به ترتيب در تاريخ هاي ۸/۴/۱۳۸۵، ۲۳/۴/۱۳۸۵ و ۱۰/۵/۱۳۸۵ و سه بار روي قاصدک به ترتيب در تاريخ هاي ۳۰/۲/۱۳۸۵، ۱۳/۳/۱۳۸۵ و ۲۷/۳/۱۳۸۵ بکار رفتند. نتايج نشان داد که با وجود کارايي نسبتا پايين ايلوکسان ۲٫۵، پوماسوپر + مفن پيرداي اتيل و تاپيک ۰٫۶ ليتر در هکتار به دليل خسارت کمتر از ۲۰ درصد آنها به چمن فتان بلند و همچنين عدم تفاوت بين دوزهاي آنها، مي توان تيمارهاي ذکر شده را براي کنترل نسبي ارزني توصيه نمود. علاوه بر اين، يک بار کاربرد دوپلسان سوپر ۲٫۵ ليتر در هکتار يا يو ۴۶ کمبي فلوئيد ۱٫۵ ليتر در هکتار براي کنترل قاصدک در چمن فتان بلند توصيه مي شود.