مقاله بررسي کودکان مبتلا به گلومرولونفريت حاد بستري شده در بيمارستانهاي شهريزد (طي سالهاي ۸۵ – ۸۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کودکان مبتلا به گلومرولونفريت حاد بستري شده در بيمارستانهاي شهريزد (طي سالهاي ۸۵ – ۸۰)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلومرولونفريت حاد استرپتوکوکي
مقاله پي گيري
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميراوليايي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بمانيان محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: روزبه پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: گلومرولونفريت حاد متعاقب عفونت استرپتوکوکي، نمونه کلاسيک سندرم نفريتيک حاد و با تشخيص باليني است. هدف از اين بررسي اهميت پيگيري طولاني مدت اين بيماران مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي و گذشته نگر، ۵۶ نفر بيمار زير ۱۵ سال استان يزد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفتند. معيارهاي ورود به مطالعه شامل هماچوري، پروتئين اوري، کاهش کمپلمان سرم، افزايش اوره و کراتينين سرم و شواهدي از واکنش مثبت استرپتوکوک بتا هموليتيک گروه A بود. اطلاعات مورد نظر با استفاده از داده هاي موجود در پرونده ها استخراج و به همراه بررسي هاي بيماران مراجعه کننده به کلينيک تخصصي در پرسشنامه تدوين شده ثبت گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از برنامه هاي کامپيوتري SPSS و جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي کيفي از نسبت مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: ۵۶ نفر کودک زير ۱۵ سال وارد مطالعه شدند. در تمامي گروه هاي سني گلومرولونفريت حاد متعاقب عفونت استرپتوکوکي (PSGN) بيشترين شيوع را داشت. اختلاف معني داري بين دو جنس نبود. شايع ترين علايم باليني هماچوري، ادم و اليگوري بود. در پي گيري طولاني مدت، هيپرتانسيون مشاهده نشد. از دو بيمار با پروتئين اوري و چهار بيمار با هماچوري ميکروسکوپي، بيوپسي کليه به عمل آمد. فقط يک مورد گلومرولونفريت حاد پروليفراتيو منجر به دياليز و يک مورد ديگر لوپوس اريتماتوي سيتميک گزارش شد. بقيه گلومرولونفريت پست استرپتوکوک گزارش گرديدند.
بحث: در اين مطالعه اکثريت بيماران توسط علايم باليني و حتي بدون انجام بيوپسي تشخيص داده شدند و درمان تمام بيماران موفقيت آميز بود. چنانچه اين بيماري در مرحله حاد اوليه تشخيص و تحت نظر قرار داده شود، از پيش آگهي بسيار خوبي برخوردار خواهد بود.