مقاله بررسي کيفيت آب تالاب شادگان بر اساس پارامترهاي فيزيكي و شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۲۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت آب تالاب شادگان بر اساس پارامترهاي فيزيكي و شيميايي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب شادگان
مقاله كيفيت آب
مقاله اکسيژن محلول
مقاله BOD5
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي زاده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خلفه نيلساز منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مغينمي سيدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت و كيفيت آب تالاب شادگان صورت گرفته است. نمونه برداري به صورت ماهانه و از شهريور ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷ صورت گرفت. پارامترهاي دما، هدايت الكتريكي و pH در محل اندازه گيري شد و ساير پارامترها بر اساس روشهاي استاندارد اندازه گيري گرديدند. طبق نتايج، روند تغييرات پارامترهاي درجه حرارت، pH، فسفات، سختي کل، کل جامدات حل شده، نيترات و نيتريت در ايستگاههاي مختلف تقريبا يکسان بوده و مقدار شوري، هدايت الکتريکي، سختي و جامدات حل شده در ايستگاههاي خروجي دورق و مالح در ماههاي تير و مرداد افزايش زيادي يافته است. در سطح اطمينان ۹۵ درصد، به غير از پارامترهاي درجه حرارت، سختي كل، يونهاي نيترات، نيتريت و فسفات، ساير پارامترها در ايستگاههاي مختلف داراي اختلاف معني دار آماري هستند. همچنين درجه حرارت، شوري، هدايت الكتريكي، سختي كل، TDS و فسفات در ماههاي مختلف داراي اختلاف معني دار هستند. مقادير شوري، هدايت الكتريكي و TDS نشان مي دهد كه طبق تقسيم بندي فاست، آب تالاب شادگان جزء آبهاي لب شور تا شور محسوب شده و از نظر ميزان سختي نيز جزء آبهاي سخت طبقه بندي مي شود. با توجه به تقسيم بندي آبها از نظر ميزان BOD5 نيز مي توان هور شادگان را در حد آبهاي نسبتا پاك تا مشكوك دانست. مقايسه كيفيت آب تالاب شادگان با سالهاي قبل نشان مي دهد كه مقادير pH، درجه حرارت، اکسيژن محلول، BOD5، نيتريت، فسفات، آمونياک و TSS نسبت به مطالعات قبلي کاهش و شوري، هدايت الکتريکي، سختي کل،TDS  و نيترات افزايش يافته است. افزايش اين پارامترها احتمالا به دليل کم آبي اخير و وجود خشک سالي در منطقه صورت گرفته است.