مقاله بررسي کيفيت آب شرب مصرفي در اتوبوس هاي بين شهري کرمان در نيمه اول سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت آب شرب مصرفي در اتوبوس هاي بين شهري کرمان در نيمه اول سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت
مقاله اتوبوسهاي مسافر بري
مقاله آب شرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري منصوريان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ارتقا سطح سلامت و بهداشت جامعه بدون دست يابي به آب آشاميدني سالم ميسر نيست. آب مصرفي براي شرب، علاوه بر کيفيت شيميايي مطلوب، بايستي از نظر بهداشتي نيز مناسب باشد. در مناطقي که از آب لوله کشي استفاده مي شود به علت وجود کلر آزاد باقي مانده درجه اطمينان کافي براي عدم آلودگي ميکروبي آب وجود دارد. در برخي موارد، که آب از يک مخزن به مخزن ديگر منتقل مي شود به علت مواجهه با شرايط ناخواسته، احتمال آلودگي ثانويه کنترل نشده وجود دارد. يکي از اين موارد استفاده از آب براي شرب در وسايل حمل و نقل عمومي از جمله اتوبوسهاي مسافربري است. در صورت آلوده بودن اين آب، خطر جدي اشاعه بيماري هاي منتقله توسط آب آلوده وجود دارد. اين مطالعه به منظور بررسي کيفيت بهداشتي آب شرب مصرفي در اتوبوس هاي بين شهري شهر کرمان در مدت شش ماهه اول سال ۸۷ انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – مقطعي بوده و تعداد نمونه ها ۸۴ نمونه بود. کل کليفرم، کليفرم مدفوعي، کدورت، کلر باقيمانده، pH و دما مورد اندازه گيري قرار گرفت. کليه آزمايشات با استفاده از روشهاي استاندارد مندرج در کتاب روشهاي استاندارد براي آزمايش آب و فاضلاب انجام گرفت. داده هاي بدست آمده در محيط  MINITAB تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد که در %۴۵ موارد کل کليفرم و در۳۵ % موارد کليفرم مدفوعي مثبت، ميزان کدورت در ۴۲٫۵% موارد ۳NTU، در ۴۶٫۲۵% موارد۴NTU  و در ۱۱٫۲۵% موارد ۵NTU بود. در ۷۳٫۷۵% موارد ميزان کلر باقيمانده صفر بود.
دامنه دما و pH در تمام نمونه ها به ترتيب در گستره اي بين ۱۰-۱۶oCو ۷-۸ قرار داشت. در مجموع کيفيت ميکروبي آب مورد استفاده در اکثر موارد غير قابل شرب تشخيص داده شد.
بحث و نتيجه گيري: مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با مطالعات مشابه انجام شده در کرمانشاه در سال ۷۶، در اصفهان در سال ۸۳، در بندر عباس در سال ۸۳ و در مشهد در سال ۸۵ نشانگر ميزان بالاي آلودگي به کل کليفرم ها در اتوبوس هاي بين شهري کرمان نسبت به شهرهاي مشهد، اصفهان و بندرعباس مي باشد. ولي شاخص کل کليفرم ها در کرمانشاه رقم بالاتري را نسبت به کرمان نشان مي دهد. ميزان آلودگي به کليفرم مدفوعي در آب شرب مصرفي اتوبوس هاي بين شهري کرمان نسبت به کرمانشاه و مشهد پايين و نسبت به اصفهان و بندرعباس بالاتر مي باشد.