مقاله بررسي کيفيت ارگونوميک سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران و مقايسه آن با سه نرم افزار ديگر از ديدگاه کاربران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت ارگونوميک سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران و مقايسه آن با سه نرم افزار ديگر از ديدگاه کاربران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله سيستم اطلاعات بيمارستاني
مقاله کيفيت ارگونوميک
مقاله کيفيت نرم افزار
مقاله استاندارد ايزومتريک ۹۲۴۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ارزيابي يک سيستم اطلاعات، بدون تحليل درک کاربران آن سيستم غير ممکن است. رضايت کاربر به عنوان ضمانت اجراي موفق يک سيستم اطلاعات محسوب مي شود. توجه به زمينه استفاده از سيستم اطلاعاتي (کاربر، وظيفه، تجهيزات و محيط)، نوع کاربر و تجربه کامپيوتري کاربر در ارزيابي کيفيت ارگونوميک سيستم هاي نرم افزاري ضروري است. به همين منظور در اين پژوهش کيفيت ارگونوميک نرم افزارHIS  ايران با سه نرم افزار ديگر مقايسه مي شود.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقايسه اي بوده و در ۱۳۸۹ انجام شد. ابتدا سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني ايران با استفاده از ابزار استانداردي به نام ايزومتريک ۹۲۴۱ ارزيابي شد. سپس نتايج ارزيابي سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران با سه نرم افزار کشورهاي ديگر مقايسه شد. اين نرم افزارها شامل نرم افزار IS-H*med (ارزيابي انجام شده توسط هامبورگ و همکاران در ۲۰۰۴)، نرم افزار SAP-HR (مطالعه انجام شده توسط گروبر در سال ۲۰۰۰) و نرم افزار مايکروسافت واژه پرداز براي ويندوزها (پژوهش انجام شده توسط گديگا و همکاران در سال ۱۹۹۹) است. در اين پژوهش از آزمون t-test يک نمونه اي و ميانگين جهت مقايسه معيارهاي مورد نظر در نرم افزارهاي مختلف استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS و Excel تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاي حاصل از مقايسه IS-H*med و HIS نشان داد HIS نسبت به IS-H*med از نظر همه معيارهاي ايزومتريک به طور معني داراي داراي قابليت استفاده بيشتري است. از نظر کاربران نرم افزار HIS نسبت به SAP-HR از نظر معيارهاي “مناسب براي انجام وظيفه”، “تحمل خطا” و “قابليت يادگيري” به طور معني داري داراي قابليت استفاده بيشتري بود ولي از نظر معيارهاي قابليت خود توصيفي، تطابق با انتظارات کاربر و قابليت شخصي سازي اختلاف معني دار نبودHIS . در مقايسه با نرم افزار واژه پرداز مايکروسافت به طور معني داري از قابليت استفاده کمتري برخوردار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران نسبت به سه نرم افزار ديگر از نظر ارگونوميکي داراي کيفيت متوسط است. پيشنهاد مي شود هنگام طراحي و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي به انتظارات کاربران از سيستم توجه بيشتري شود.